Szövetek, ékszerek, legyezők 1886/Fabrics, jewels, fans 1886

2014.11.17 20:42

Az estélyi és hangversenyidény kezdetével a szalonokban uralkodó divatról is kell említést tennünk. Egyenlőre csupán részletekre szorítkozunk és legelőször is a szövetekről emlékszünk meg. A divat ez idén leginkább a bársonyt, plüsht és a különböző selymeket lépteti előtérbe; főképp a bársony örvend nagy kedveltségnek s bársonyaljak úgy utcai, mint szalonviseletre igen elegánsak. Sima, csíkozott és kockázott bársonyok és plüshök divatoznak egyaránt, mégpedig a csíkozott és kockázott bársonyok színesek, azaz a sima bársony képezi az alapot, míg a keskenyebb és szélesebb stain csíkok élénk színekben vannak tartva. E színek között az új színvegyületek természetesen nagy szerepet játszanak, s gyönyörű összeállításokat látni világos és sötétebb heliotróp, vagy lilaszín és pervenche (téli zöld), vörösbarna és bois de rose (világos sárgásvörös), porcelaine és électrique (új világos- és sötétkék) színekből. A kockázott bársonyok különösen szépek és sima selyem vagy finom szőrszövettel összeállítva gyönyörű öltözeteket eredményeznek színházba, hangversenybe, kisebb estélyekre stb. A sima selyembársony természetesen sokkal előkelőbb, s kiválóbb alkalmakra rendesen azt választják. Sima bársonnyal leggyakrabban "faille francaise" vagy "bengaline" állíttatik össze egy szín két árnyalatában, "en deux tons" ahogy a franciák nevezik, mely összeállítást ismét felkapták a párizsi divatkereskedések.

Megjegyzendő, hogy amilyen divatosak a csíkozott és kockázott bársonyok és plüshök, olyan kizárólagosan kedvelik a sima selymeket. Ez utóbbiak előtérbe lépvén, még a damasztnak is vissza kell egyenlőre vonulnia.

Még egy szövetről kell megemlékeznünk, mely általános kedveltségnek örvend. Ez a csipkeszövet. A legújabb csipkeszövet a spanyol guipure egy neme, mely a leggyönyörűbb mintázatokban kapható. Elegáns fekete öltözetekhez alig használhatunk fel szebbet, mint ezen 110 cm, tehát egész alj magasságra szövött csipkefodrokat, melyeknek alsó széle ívezetes. Csipkeruhákra, valamint általában fekete ruhákra toll és gazdag paszomány díszt alkalmazunk, részint jet vagy zománc gyöngyökkel vegyest, részint csupán selyemből. Díszruhák egész előrészei fedetnek be fémzsinór vagy gyöngypaszománnyal.

Fiatal leányok estélyi viseletre voilet vagy suraht viselnek, gazdag szalagdísszel.

Az ékszerek terén a gyémánt még mindig föltétlenül uralkodik. Mellette a sima arany jut ismét érvényre. Hajtűk, agraffok, nyakékek, előszeretettel viseltetnek ismét aranyból, minden drágakő kirakás nélkül.

Az estélyi idény ezen bevezető cikkét be nem fejezhetjük anélkül, hogy pár szót ne szólnánk a legyezőkről. A legyező terén a toll legyező uralkodik csaknem föltétlenül. A leggyönyörűbben színezett strucctoll legyezők kaphatók, s azokat az öltözettel teljesen összhangban választhatni. A pálcák rendesen teknőcből vagy gyöngyházból vannak. A strucctollon kívül marabu, kócsag, holló, papagály és galambtollakat is használnak fel legyezőkre. Ezeknél mégdrágábbak a művészien festett legyezők, melyeknek alapja crépe de Chine, selyemgaze vagy pergamens. Az ilyen legyezők drága faragott fába vagy berakott gyöngyházba vannak foglalva.

Magyar Bazár, 1886. November 16., 22. szám

 

With the beginning of the evening and concert season we must mention regnal fashion in the salons. Now we must confine to the details and first let's note about fabrics. Fashion during this season mostly preferes velvet, plush and different silks; especially velvet honored by favour and velvet skirts stylish as street- and as salon wear too. Plain, stripy, checked velvets and plushes fashionable equally, and stripy and checked velvets as colourful, namely the plain velvet gives the basic, while the narrow and wide satin stripes are vivid coloured. Among these colours naturally the new colour compounds play the main role, and we can see beautiful combinations of light and dark heliotrop, or lilac and pervenche (winter green), reddish brown and bois de rose (light yellowish red), porcelaine and électrique (new light- and dark blue) colours. The checked velvets are especially beautiful and if combined with plain silk or soft woollen fabric result beautiful toilettes for the theatre, concert, smaller soirées, etc. The plain silk velvet naturally much more upscale, and for superior occasions usually this chosen. With plain velvet mostly "faille francaise" or "bengaline" combined in two tones of one colour, "en deux tons" as french call it, this combination is recently en vogue again by Parisian modisties.

Should note that as fashionable the stripy and checked velvets and plushes are, as exclusively priored the plain silks. These coming to front, even damast must fall back.

We must mention one more fabric, favoured publically. This is the lace fabric. The latest lace fabric is one type of the Spanish guipure, available in the most sumptuous designs. For elegant black toilettes hardly anything else used but this 110 cm wide, so full skirt lenght woven lace flounces, the edge is arched. On lace toilettes and usually on black toilettes feather and rich braid trimmings setted, partly combined with jet or enamel pearls, partly only from silk. The trappings' whole front covered by metal braids and pearl trimmings.

Young maidens as evening wear sort from voile or surah with rich ribbon decoration.

Among the jewels diamond still definitely rules. Beside this the plain gold emergences again. Hair pins, agraffes, necklets prefered of gold again without every gemstone.

This introarticle of the evening season can't be finnished without saying a few words about fans. Among fans the feather fan rules almost exclusively. The most beautifuls are coloured ostrich feather fans and may be sorted in harmony with the toilette. Usually the wands made of tortoiseshell or mother of pearl. Beside the ostrich feather marabu, osprey, raven, parrot and dove feathers used for fans too. Even more precious than these the virtuosly painted fans, the basic is crépe de Chine, silk gauze or vellum. These fans held in expensive graven wood or mother of pearl.

"Magyar Bazár" 1886. November 16., 22nd issue

Társasöltözetekhez való legyezők és kesztyűk/Fans and gloves for social toilettes

Báliruhákhoz való  virágdíszek/Flower decorations for ball dresses