Magyar Bazár 1875 (II)

2015.02.09 15:32

 

14. szám, Július 16.:

A divat ez idén minden tekintetben a szépet s csinosat a praktikussal igyekszik egyesíteni. Mennyi üggyel-bajjal járt eddig, ha finom nyári öltözetben látogatást akartunk tenni a néhány mérföldnyi távolságú birtokokon. A poros utak, a hosszas kocsizás mint megannyi ellenség tűnt fel előttünk, ha friss, díszes toilettünkre néztünk. Ma a portól nem kell többé félni. A divat megteremtette az "öltözetmentő" porköpenyt, mely könnyű nyersszín taffetasból, royalból vagy hamuszínű vászonból, vagy pedig alpaccából készül s tág csuklyával ellátott burnusz formában a legcélszerűbb. Azonban bő paletóval s ha szükséges hozzá tartozó szoknyával is viseltetik, s ekkor az egész kosztüm a társasági vagy látogatási öltözet fölé vétetik fel. E csinos porellenzők könnyű kis szalmabőröndökben kaphatók. Az utazókalapok kereken hordatnak széles karimával s fényes, durva szalmafonadékból készülnek, bársony dísszel vagy selyem écharpel. A divat a hetykén feltett utazókalapot elegánsnak nevezi, ha mindjárt kissé kihívó jelleget is kölcsönöz az alaknak.

14th issue, 16. July:

Fashion at this season throughoutly struggles to combine nice and pretty with practical. How many case of trouble was so far, if we wanted to take a visit to the estates a few miles away. Dusty roads, lengthy carriage trip appeared as many enemies against us, when we looked over our fresh, fancy toilette. Now we don't have to be afraid of the dust anymore. Fashion created the "dress saviour" dust cape, made of ecru coloured taffetas, royal or ash coloured linen, or else alpacca and in loose bournous form the most practical. But if worn with loose paletot and if necessary with matching skirt too, so then the whole costume worn over the society or visiting dress. These pretty dust-guards available in light little straw bags. The travelling hats worn in roundy shape with wide rim and made of shiny, indelicate straw plaits, with velvet decoration or silk écharpe. Fashion declares the saucily worn travellinghat elegant, even if anon gives sligthly coquettish feature to the figure.

Utiöltözetek hölgyeknek/Travelling dresses for ladies

 

15. szám, Augusztus 1.:

Ki hinné, hogy az elemi csapásoknak is vannak befolyásuk a divatra, ámbár sokkal szívesebben szeretnénk az ellenkezőt hinni. A jég és víz által okozott károk enyhítésére mindenféle mozgalom történik és a bő adakozások mellett a közönség mulató kedve is igénybe vétetik, miáltal bálok és más mulatságok létrejövén, közvetve a divat terén is mozgalom történik. Az e célra használt ruhák tekintve a jótékonysági indokot nem annyira fényűzés, mint egyszerűség és kecses összeállítás által tűnnek ki. Szép és célszerű, e két fogalom lebeg mindenki előtt ki most táncra vagy más mulatságra ruhát készíttet és úgy intézi választását, hogy a ruhát ne csak ezen egy alkalomra, de azonkívül utcára is használhassa. Itt legalkalmasabbnak tűnik ki a fehér crépe-lisse, melyből könnyű elegáns öltözéket lehet készíteni úgy, hogy táncra is, utcára is használható legyen.Ilyen ruhákat az utóbbi időben nagy számban készítettek éspedig a fehér crépe-lisse ruha nagyobbára saját kelméjével volt díszítve, azonkívül jött még reá valencienne csipke és elől három-négyszeres kötényt képezve könnyű hímzett fodor vagy betét, mely hátrafelé kurtább lett és ugyanannyi halványszínű faille csokor által volt összefoglalva. Azonkívül szépen néz ki a ruha, ha szoknyája saját kelméjű, sokféle plissé vagy húzott fodor, dudor vagy más fantasztikus felfodrozás által van díszítve, szorosan testhezlapuló kis tunikával, szívalakban vagy négyszögletesre kivágott derékkal, félhosszú, szűk ujjakkal, melyek szintén kis fodrocskákkal vannak feldíszítve.Ily összeállítású ruhák crépe-lissen kívül készülnek még színes grénadineból, lydienből, gaze damassé, gaze de Chambéryből és számtalan más könnyű szövetekből, melyeket egyaránt táncra és utcai viseletül lehet használni.

A fentebb leírt ruhákon kívül készülnek még ruhák melyek szorosan csak táncra valók, éspedig színes tarlatánból, úgy mint drapp, gyöngyszín, sötétkék, chamois, lila, rózsaszín, cerise, stb. mely színek azon okból előnyösebbek a tiszta fehérnél, mert többszöri használatra alkalmasak. Ezen ruhák tunika nélkül, de övtől kezdve gazdag fodordíszítéssel és hasonló színű virágokkal feldíszítve készülnek, melyek közé hosszan lelógó zöld fűszálak is alkalmaztatnak.

Annak ki ilyen alkalmakra a fent ismertetteteken kívül nagyobb fényűzést akar kifejteni, ajánljuk a most divatozó világos, halványszínű selymeket. Az ilyen színű selyemruháknak hasonlóan kétféle céljuk van, úgy mint használható estélyiruháknak és nappal szerepelhetnek, mint látogatási öltözetek.

15th issue, 1. August:

Who would think, that natural disasters have influence on fashion too, although we would better think the opposite. Ice and water caused damages relief every sort of movement arranged, indirectly movement happened at fashion's sphare too. Dresses used for this purpose regarding charity motivation mark out not by luxury, but simplicity and dainty embelishment. Nice and practical, these two conceptions float before everyone who orders dress to dance or other entertainment and manages to select, that this dress not only for this one occasion, but moreover used as street-wear too. So the most subservient is white crépe-lisse, of which light elegant dress can be made, used as for dancing, as for street-wear too. Such dresses lately were made in big numbers and namely the white crépe-lisse dress mostly trimmed with own fabric, furthermore valencienne lace added too and infront three-four times light embroidered flounce or insertion creating the apron, shorter backwards and attached with as many similar coloured faille bows. Otherwise the dress looks nice, if the skirt trimmed with same fabric, many pleats or gathered flounces, puffs or other fantastic bustles, with tight fitting little tunique, bodice with V-cut or square cut, demi-long, tight sleeves also trimmed with little flounces. Such ensembles beside crépe-lisse made of coloured grénadine, lydien, gaze damassé, gaze de Chambéry and countless other light fabrics, alike used to dance and to street too.

Beside the descriptioned dresses exclusively dancing dresses made too, and from coloured tarlatan, like drab, pearl colour, dark blue, chamois, violet, pink, cerise, etc. and these colours preffered better than clear white, because suitable for several wears. These dresses without tunique, but starting from the belt with opulent flunce decoration and similar toned flowers setted, among these long blade of grass inserted too.

And for thoese who want to develope greater luxury during such occasions we advice the recently fashionable light, pale coloured silks. Such coloured silk dresses have two purposes too, used as evening dresses and during the day appear as visiting dresses.

Nyári mulatságokra való öltözetek hölgyeknek/Summer-time gaiety toilettes for ladies

 

17. szám, Szeptember 1.:

Határozottan ugyan még nem szólhatunk az őszi divatról, legfeljebb sejtőlegesen. Most csak vélekedésünket közölhetjük megígérvén, hogy annak idején kimerítőbben fogunk a divatról szólni.

Háziruhára legkitűnőbb kelmékül csakis a szőr- és gyapjúkelmék bizonyulnak, melyeknek gyártására különös figyelem fordíttatik és lehet most az olcsóbb fajtájú kelmék között is kitűnő minőségeket találni. Ezek között a sima kelme és "beige" nevű a közelgő ősz folytán nagy szerepet fognak játszani és pedig sok kockával vegyítve. Az összeállítás a mostanitól eltérő modorban fog történni, melyről bővebben csakis később fogunk szólni. Felületesen annyit jegyezhetünk meg, hogy a ruhák hossza elől földig érő, hátul 1/6 vagy legfeljebb 1/4 méternyi hosszúságú uszállyal lesz. A szoknyák gazdagon díszíttetnek és annyiféle fodor és dudor jön reájuk, hogy azoknak leírása majdnem lehetetlen, de azért lapunk hozni fogja azokat rajzokban. A tunika az idén sem marad le a ruhákról, csakhogy más meglepő szép alakot nyer, melyet később szintén bemutatunk. Némi változtatással divatban marad a feszes vért alakú derék is, igen szűk ujjakkal.

A fényesebb kiállítású ruhák alja majdnem mind selyemből lesz, a hozzávaló tunika, derék vagy polonaise a selyemhez illő finom gyapjúkelméből és pedig szín-színben beszövött mintával kisebb-nagyobb alakzatban, melyek között a bútorkelmékhez hasonló mustrájú arabeszk vagy damaszé szép virágzattal ellátott szövetek lesznek a legdivatosabbak. Ezen kelmék, melyek a jövő idényben nagy szerepre vannak hivatva nemcsak szőr- és gyapjúszövetekben fognak előfordulni, hanem félselyemben is, miáltal bágyadt fényt nyerve, az ekképp tiszta selyem szoknyával összeállított ruhák a legfőbb eleganciával fognak bírni. Képzeljünk még ilyen ruhára díszítésül oly rojtot, mely a kelmébe belekötve, a kelmében előforduló összes színeket képviseli és akkor egy divatos, ritka szépségű ruhának legszebb példánya áll előttünk.

Az őszi és téli felöltők nagyobbára oly gyapjúkelmékből fognak készülni, melyeknek kis préselt mintázatuk van (piquetirt) vagy bolyhos, puha úgynevezett Hymalaya-féle szövetekből, félbő szabásban, oldalt zsebekkel, körül csak tűzött öltésekkel díszítve és bágyadt fényű csontgombokkal ellátva, bársony gallérral, elől két sor szép kihajtással. A szövetek színe majdnem mind határozatlan s tartós, úgyhogy esőt-havat bátran kiáll.

17th issue, 1. September.:

We can't say anything certain abou faltime's fashion yet, at the most forebodingly. Now we can only advertise our supposition, promising that in time we shall tell about fashion in detail.

For in-door dresses as the most excellent fabrics only woollens proved to be, special attention honored to the production and now among the cheaper kind of fabrics excellent quality can be found too. From these the plain fabric and the "beige" named shall play big role in the oncoming autumn and as combined with lots of tartans. Assemblages shall be different from recent style, about it we can talk fully only later. Sketchily we can only note that the dresses' lenght ground long infront, at the back 1/6 or at the most 1/4 meter long train shall be. Skirts decorated opulently and so many kind of flounces and bulges will be arranged on them, that the description almos impossible, but our journal shall present them in pictures. Tunique can't miss from the dresses this season either, but only gains another strikingly nice shape, also shall be presented later. With some alterations the tight cuirasse bodice remains en vogue too, with very tight sleeves.

Luxury ensembles' skirt almost all shall be made of silk, the matching tunique, bodice or polonaise from silk fitting fine woollen, and with colour-in-colour woven design in smaller or bigger form, from these arabesque mustered like furniture materials or damassée with nice floral design fabrics will be the most stylish. These fabrics, ment to play a big role in future season, won't appear only in woollen fabrics, but in demi-silks too, whereby gained a pale shine, assemblages with pure silk shall have the main elegancy. Imagine on such dress as decoration fringe, knotted into the fabric, presenting every colour occurrent within the fabric so then a stylish, rare beautiful dress modelled for us.

Autumn and winter wraps mostly shall be made from such woollen fabric, that have small pressed designs (piquetirt) or from furry, soft so called Hymalaya fabrics, in half tight fitting tailoring, at the sides with pockets, only trimmed with stitchings and setted with pale shiny bone buttons, with velvet collar, infront two rows of fine turn-ups. The fabrics' colour almost always indefinite and durable, so challanges bravely with rain and snow.

Őszi sétaruhák/Faltime walking dresses

 

 

20. szám, Október 16.:

A gazdag választékban, legújabb formák szerint készült felöltők közül mindenekelőtt a rövidebb jaquetteket említjük meg, melyek többnyire félig testhez álló formákban, pique szerű vagy sima, vastag elastine kelméből készülve, részint csak a most divatozó csontgombokkal, részint pedig zsinórral s rojttal ékülnek.

Hosszabb formák egészen zsinórozva, vagy pedig zsinórozva és közben hímzve divatoznak, továbbá említésre méltók a bársony jaquettek a leggyönyörűbb gombkötő munka ékítménnyel, egészen testhez álló vagy félbő formákban, a fennemlített ékítményen kívül pedig még gazdag csipkedísszel, ízletes, finom szabással.

A még mindig divatozó kockás vagy egyszínű drapp és szürke gyapotszövetek kerek (rotonde) köpenyekre, élénkebb színekben pedig színházi vagy báli beléptikre dolgoztatnak fel.

Még a velour, elastique, bouclé, stb. meleg, vastag kelmékből készült téli darabokat is felemlítjük, melyek többnyire fekete prémmel és zsinórzattal vannak ékítve.

20th issue, 16. October:

From the opulent muster, newest forms made wraps we first note the shorter jaquettes, mostly in half fitting forms, made from pique-like or plain, stiff elastine fabrics, partly with the recently stylish bone buttons, and partly trimmed with fringe and braid.

Longer forms wholly braided, or braided and embroidered en vogue, furthermore velvet jaquettes should be noted too with the most beautiful braid button work decorations, in very tight fitting or half fitting forms, beside the noted decoration also with rich lace trimming, in tasteful, fine tailoring.

The still stylish checked or uni-coloured drab or grey linens for roundy (rotonde) mantles, and vivid colours arranged for theatre or ball sortiées.

We still mention winter models made from velour, elastique, bouclé, etc. stiff fabrics, mostly trimmed with black fur and braid.

Őszi és téli felöltők, öltözetek hölgyeknek és gyerekeknek/Fall and winter wraps, toilettes for ladies and children

 

22. szám, November 16.:

Okvetlenül szükséges, hogy ezúttal a fichuket is méltassuk némi figyelemre, melyek az idén inkább, mint valaha képezik a társasöltözetek kiegészítését. Legkedveltebbek a "Fichu Marie Antoinette" mely elől keresztbe megy és hátul derékban megköttetik, továbbá a "Fichu Lamballe" mely szintén elől megy keresztbe, oldalt csokrokkal erősíttetik meg, és végül a "Fichu paysanne" mely egyszerűen a mellen megköttetik.

Megjegyzendő, hogy a legkedveltebb ruhadísz estélyi ruhákra az idén a valencienne csipke s hogy a fichu természetesen szintén ezen elegáns csipkékkel díszlik.

Az elől szívformájú vagy szögletes kivágású estélyiruhákhoz viselt legújabb nyakékek a sima, áttört ezüst nyakcsatok, melyek fekete bársonnyal vannak bélelve. Általában véve sok ezüstöt és aranyat és igen kevés drágakövet hordanak.

Még néhány szót a kalapokról. Ezek jelenleg legelegánsabbak fekete, kékes, zöld vagy tejszín (créme) nemezből. Díszük többnyire selyem écharpe, bársony s főképp madarak. Alig látni elegáns kalapot két vagy mégtöbb madár nélkül, bár az egyszerűbb tolldísz is divatosnak mondható. Virág csak lekötő-kalapokra alkalmaztatik.

22nd issue, 16. November:

Certainly necessary, that this time fichus should be honored with some attention, this season better than ever the accessory for social toilettes. The prefered ones are the "Fichu Marie Antoinette" crossed infront and at the back tied at the waist, also the "Fichu Lamballe" also crossed infront, at the sides supported with bows, and finally the "Fichu paysanne" simply tied at the breast.

Should be noted, that the most prefered dress decoration is for evening toilettes in this season the valencienne lace and naturally fichus too trimmed with this elegant lace.

For the heart-cut or square-cut evening bodices the newest necklets are simple, open-work neck buckles, lined with black velvet. Commonly lots of silver and gold, and really little gemstones worn.

Still a few words about hats. Recently elegant from black, blueish, green or créme felt. Mostly decorated with silk écharpe, velvet and mainly birds. Elegant hat hardly appeares without two or more birds, but simple feather decoration can be declared as stylish too. Flowers only setted on bonnets.

Téli kalapok és kiegészítők/Winter hats and accessories

 

23. szám, December 1..

A divat napi kérdése most a felöltő és a felöltőnek jó megválasztása épp annyira fontos, mint mesterséges. Különféle célokat kell itt szemelőtt tartanunk: első az, hogy célirányos legyen s tökéletesen megfeleljen ama rendeltetésének, mint téli öltöny meleget tartani; második az, hogy mint felső öltöny divatos, a ruhával összhangzó, egyik a másikat kiegészítő, sőt egymás szépségét és eleganciáját emelő legyen, mert nincs visszatetszőbb, mintha a téli felöltő a ruhával ellenkezik vagy hozzá éppen nem illik.

A divat e részben óvatos és találékony szokott lenni s az idényenként divatozó felöltők teljes összhangzásban vannak a divatos ruhákkal, csak ismerni kell azon formákat, melyek igazán legszebbek és legalkalmasabbak, s ezeket ismertetni, kiemelni tudósításunk feladata.

A mostani legújabb és legdivatosabb felöltők uri kabátokhoz hasonló, kaputformájúak és bolyhos szövetből készülnek. Hosszúságuk különféle; legrövidebbek a 60 cm hosszúak, leghosszabbak a 160 cm hosszúságúak. Ily kaputok kiállítása igen egyszerű. Hátul kissé testhez vannak szabva alább hasítékkal, mely a felöltő hosszához alkalmazkodik, a hasíték körül jobbra-balra két vagy több nagy gomb szokott alkalmaztatni, oldalt két zseb; elől a szabás bő, de a részek egymás fölé gombolódnak, ami meleget tart, bársony lehajtó gallér és az egész felöltő csupán tűzött varrással díszítve. Színre nézve készülnek ezen felöltők fekete, olív, marine kék, barna, drappszín, stb. szövetekből, továbbá mintázott úgynevezett matelassé kelméből is, mely kelme a többinél határozottan újabb s ugyanazon fent nevezett színekben kapható.

23rd issue, 1. December:

Fashion's recent question is the wrap and to choose a wrap correctly just as important, as artifical. We have to keep in mind different purposes: the first is to be subservient and to fit perfectly that function, as a winter wrap to keep warm; second is that as outer wear be stylish, harmonious with the dress, one supplementing the other, furthermore to raise each other's beauty and elegance, because there's nothing more ill-favoured, as if a winter wrap is inconsistent with the dress or doesn't fit for it at all.

Fashion in this regard used to be carefull and inventive and seasonal stylish wraps wholly harmonious with the toilettes, only those forms should be known, that are the most beautiful and practical, and this is our article's duty to review and highlight these.

The recent newest and most fshionable wraps similar as men's coats, inverness shape and made from furry fabric. The length is different: the shortests are 60 cm long, the longests are 160 cm long. The assemblage of such coats are very easy. At the back slightly tight fitting at the bottom split, this suited to the length of the coat, at the right and left sides of the split two or more big buttons setted, at the sides two pockets; infront the tailoring is loose, but the parts overlapping, this keeps warm, velvet turn-up collar and the whole coat only trimmed with stitchings. Touching the colour such wraps are made in black, olive, marine blue, brown, drab colour, etc. fabrics, furthermore designed so called matelassé fabric too, this fabric is definitely newer and available in the noted colours.

Téli pongyolaruha, házi-, séta- és társasöltözetek hölgyeknek és gyerekeknek/Morning gown, in-door, walking and social toilettes for ladies and children for winter