Magyar Bazár 1875 (I)

2014.12.01 13:32

1. szám, Január 1.:

A közeledő farsang életem legboldogabb idejét juttatja eszembe, azon időt, melyben legelőször mentem bálba. Nem oly nagyon régen volt ez és mégis oly igen távolinak tetszenek nekem e szép napok! Midőn évek előtt a bálterembe léptem nem foglalkoztam semmivel, mint örömöm és mulatságom élvezetével. Mostmár untat a tánc és ha éppen nincs szellemdús társalgóm figyelmemet kizárólagosan a hölgyek toilettjei veszik igénybe... Hisz ígéretet tettem e lapok kedves szerkesztőnőinek, hogy az idény legszebb ruháinak leírását közlöm. De van még más feladatom is, nekünk divattudósítónőknek bizonyos tekintetben jósnőnek is kell lennünk, meg kell jövendölnünk a jövő divatját.

Bár a báliruhák ismét csak tarlatánból és illusionból készülnek, azok oly szépek és annyi ízléssel és keccsel vannak elrendezve, hogy gyakran úgy látszik, mintha nem is emberi kezek készítették volna azokat, hanem valami mesebeli tündérországból kerültek volna ide. Ily ruhát látva átengedhetjük magunkat ugyan azon hatásnak, melyet szépsége reánk gyakorol, azonban azt leírni nehéz. Ha mégis megkísérlem ezt bizonyos tekintetben nyájas olvasónőink élénk képzelődésében bízom. E ruhák díszítése virágból vagy écharpeokból áll, melyek vagy széles szalagból, vagy pedig atlaszból vagy gazirból készülnek. A ruhák színe nagyobbrészt fehér; fiatal leányka részére, ki legelőször megy bálba legszebb a tarlatán ruha apró virágokkal, úgymint vadrózsák, nefelejts vagy mezei virágokkal, vagy pedig fehér vagy színes atlasz écharpel. Ha más színt választunk rózsaszínt veszünk, mely a fehér után a legkedveltebb, a többi színeket leginkább csak selyemruhákon találjuk képviselve. Más az azon selyemruháknál, hol a színekben is keressük a szépséget és melyeknél nem egyszerűséget, hanem tündöklő fényt kívánunk. Elite bálon fiatal asszonyok mindig selymet választanak, tarlatán, illusion vagy gaze borítással, mely vagy kötényszerűleg vagy écharpe formában van alkalmazva. Báli belépti gyanánt Beduine écharpe-okat ajánlunk fehér Algerienne szövetből, kerek köpenykéket fehér kázsmérból atlasszal bélelt csuklyával, legyezők, 3 vagy 4 gombos francia kesztyű, virágfejék, fejdísz tollból és virágból vagy csipkével összeállítva, cipő fehér angol kelméből; biztossak lehetnek, hogy páratlan ízlésű toilettjeik lesznek.

1st issue, 1. January:

The upcoming carnival reminds me the happest time of my life, that time when for the first time ever I went to a ball. This wasn't so long ago and yet these fine days seem so far away! As years ago I had entered the ball-room I didn't care for nothing but the joy of my pleasure and fun. Now dancig bores me and if I don't have a wit companion my attention exclusively resorted by the ladies' toilettes... As I have had promised to this journal's dear editoresses, that this season's most stunning toilette descriptions shall be reported. But I have another duty too, us fashion reporters in a certain sense must be fortune-tellers too, we have to foretell the fashion of the future.

Allthough ball toilettes again only made of tarlatan and illusion, these are so sumptuous and arranged with so much taste and grace, so often it appears if not man-made but from something legendary fairy-land. When seeing such dress we can give way to that effect, exerted by the beauty, but it's hard to describe this. If I still try in a certain ways I trust our gentle readers fantasy. The decoration of these dresses are flower or écharpes, either from wide ribbon, or else made from atlas or gauze. Mainly white is the dresses' colour; for a young girl who goes to ball for the first time the most becoming is tarlatan dress with small flowers, like wild roses, forget-me-not or wild flowers, or else with white or coloured atlas écharpe. If other colour chosen pink sorted, the most favoured after white, the other colours only deputed mostly on silk dresses. It's different with the silk dresses, when we seek for beauty in colours too and desire for gorgeous shine and not simplicity. During elite balls young wives always choose silk, with tarlatan, illusion or gauze cover, arranged in apron shape or écharpe form. As enter de ball Beduine écharpes adviced from white Algerienne fabric, roundy mantelets from white cashmere with atlas lined hood, fans, 3 or 4 button french gloves, flower head ornament, head decoration from feather and flower or setted with lace, shoes of white english fabric; you can be sure to have impair tasted toilettes.

Báli és estélyi öltözetek/Ball and soirée toilettes

 

6. szám, Március 16.:

Az új tavaszi szövetek és felöltők rendkívül gazdag választéka érkezvén meg, mai divattudósításunk aránylag könnyű feladat, miután az új divatcikkek csak részbeni felsorolása és leírása által is teljesen betöltjük azt.

A tavaszi felöltők egy része melegebb hymalaya, cheviotte és puha, finom velour kelmékből készült, többnyire drapp, szürke és barna melírt színekben, ezek formára nézve leginkább hosszú polonaise alakúak, felsőrészük kabát alakban van szabva hajtókával mely az ujjakon ismétlődik, alsórésze pedig, mely a tunikát képezi elől többnyire csukott és jó hosszan leérő, oldalt erősen ráncokba van felkapva, míg hátulsó részét többnyire két széles écharpe csokor képezi, mely gyakran a kelme színével összhangzó grosgraine selyem kelméből van készítve. Ez esetben a hajtókák szintén grosgraineból vannak, nemkülönben a nagy gombok is, melyek elől végig le és oldalt is vannak alkalmazva.

A fekete matelassé, gyapjú, piqué, diagonál és terneau kelmékből készült felöltők többnyire gyöngyös paszomány ékítéssel vannak ellátva és jaquette, paletó, dolmány és gilet formákban léteznek, mind ékítésükre, mind szabásra nézve igen különböző változatokban.

Ezen különféle divatos felöltők azonban nem szorítják háttérbe a szép bársony felöltőket, épp oly változatos formákban mint nagy választékban készülnek. Ezek mindig kedveltek és már a bársony anyag szépsége, finomsága és tartósságánál fogva is célszerű öltönyök maradnak.

Tavaszi kosztűmök úgy egyszínű, mint kockás kelmékből több igen szép példányban láttunk készen, a sima kelmékből készültek többnyire két összhangzó színből vannak a legdivatosabban összeállítva, a kockás kelmékből kevesebb egész ruha készül; a szoknya többnyire a kockás felsőnek megfelelő színű sima diagonál, taffetas laine, stb. melyek minden divatozó színben és minőségben, a legolcsóbb belföldi gyártmánytól kezdve, a legfinomabb francia és angol gyártmányig, rendkívül nagy választékban kaphatók.

6th issue, 16. March:

The new spring fabrics and wraps had arrived in extra opulent muster, today's fashion article is a proportionally easy task, since only by partly assignment and description of the new fashion items wholly fill it.

A part of the spring wraps made from warmer hymalaya, cheviotte and soft, fine velour fabrics, mostly drab, grey and brown highlighted colours, as for the form mainly long polonaise shaped, the upper part in coat shape tailored with turn-ups repeated on the sleeves too, and the lower part, this creates the tunique mostly closed at the front and long reaching, at the sides stiffly pleated, while the back part mostly created by two wide écharpe bows, this often made of the similar coloured grosgraine silk fabric as the dress' fabric. In this case the turn-ups also made of grosgraine, also the big buttons too, used at the center all way down and at the sides too.

Black matelassé, woollen, pique, diagonal and terneau fabric wraps mostly supplemented with beaded braid trimmings and available in jaquette, paletot, dolman and gilet forms, as for decorations, as for tailoring in very different versions.

But these stylish wraps don't push behind the nice velvet mantles, made in just as variant forms as in big muster. These are always favoured and by the velvet fabric's beauty, fineness and durability remain practical wraps.

We saw spring costumes from uni-coloured and checked fabrics in several really nice specimens, the simple fabric assembles mostly setted in two toned colours as the most fashionable, from the checked fabrics lesser full dress made; the skirt is mostly matching the checked outer garment's colour from simple diagonal, taffetas laine, etc. in every stylish colours and quality, from the cheapest domestic made to the finest french and english products, available in extra variant muster.

Tavaszi felöltők és kabátok/Spring wraps and coats

 

7. szám, Április 1.:

A divat halad és minden idény valami újat hoz, azonban bárminők legyenek is a divatnak különféle változásai oly alapos átalakulással egy sem dicsekedhetik, hogy a múlt évből megmaradt tárgyakat feltétlenül az ódonság közé lehessen sorolni, sőt az egyik idény szépnek elismert divatja észrevétlenül átmegy a másikba, legfeljebb oly változtatásokat engedvén meg, melyek által tökéletesebbé, célszerűbbé válik.

A rövid tavaszi idény sem mutathat fel semmi határozottan újat, ellenben dicsekedhet oly célszerű összeállításokkal és elrendezésekkel, hogy azok a legélénkebb figyelmünket magukra vonják, miután azok legelőkelőbb divatüzleteink által elfogadtattak, megkísérlem rövid de kimerítő leírásukat nyújtani.

Feltűnően divatos ez idén a fekete szín minden szövetben, mely korkülönbség nélkül általánosan használtatik. A többi színek közül legkedvesebbek a határozatlan színek, úgy mint a drappszín számtalan nuanceban, a szürke szintúgy, pelyhes mintázatú, gyenge kockás, sima vagy nem igen eltérő két szín vegyítve (glacé) mely színek leginkább fénytelen gyapjúkelmékben fordulnak elő s melyekből selyemmel gazdagon díszített ruhák készülnek. Ezek képezik a legújabb divatú és legelegánsabb séta öltönyöket.

Jutányosabb ruhák készülnek két színű szövetből, úgy vegyítve, hogy egyik a másiknak díszét képezi; itt határozottan a jobb ízlésű díszek közé tartozik a szőrszalag, mely különféle határozatlan színekben és minden szélességben kapható s két-háromféle szélességben is alkalmaztatik a ruhákon.

A ruhák egyik főalkatrészét még mindig a tunika képezi, mely elől oly hosszú, hogy a szoknya csak pár ujjnyira látszik, oldalt egészen feszesen néhány csontgomb által van felhúzva, mely gombolás fölé nagy selyemcsokor alkalmaztatik. A divatos tunikának ez volna fő alapvonása, de azonkívül számtalan kisebb-nagyobb változatokkal is fordul még elő. A szoknyák fődísze sokféle fodor és dudor, gyakran pedig hátul az övtől keskenyebben elinduló és lefelé mindig szélesedő, többszörösen egymásra fektetett Watteau-ránc jön, melyről a fodor alúl lemarad. A ruha ezen sima Watteau-ránc által igen ízletes és újdivatú díszt nyer, melyet majdnem egészen befed a felül alkalmazott csokor szalagja.

A fekete tunikák rövid jaquettel igen nagy szerepet játszanak a mostani divatban. Ezen tunikák és jaquettek készülnek fekete kázsmér, terneau, alepine, armure és piqué impérialból gazdagon gyönggyel környezve vagy azzal egészen behintve, vagy pedig gyöngycrepinnel vagy hímzéssel díszítve, mely öltönynek az az előnye, hogy minden színű és szövetű ruhához igen célszerűen használható. A gyöngykivarrás egyáltalán nagyon divatos és a legpompásabb ruhákra alkalmaztatik.

A bársony és matelassé felöltők kevésbbé keresettek most, ámbár mint célszerű öltönydarabok mindig találnak kedvelőkre. Ezeknek legdivatosabb díszét a sajtolt toll képezi, mely kissé télies kinézésű ugyan, de meglepő szép. Ezeknél különben mindenesetre divatosabb a polonaise és pedig határozatlan színű vigogne, armure vagy cheviotte szövetekből készítve, mely öltöny minden aljra felölthető, ilyenkor tökéletes utcai öltözéket képez. A fent idézett kelmékből rövid felöltők is készülnek kabát formára, elől hajtókákkal, oldalt zsebbel: az egész körültűzve és gombokkal díszítve.

A derekak rendesen hosszúak sima lebbenyekkel vagy vértalakúak mellénnyel vagy anélkül.

7th issue, 1. April:

Fashion is in progress and every season brings something new, but howmany may fashion's differnet changes be, not one can make a merit with such drastic alteration, that the items remained from last season without fail could be reckon among ancientness, indeed one season's fashion once concidered nice winds into the next, at most allowing such alterations by which it becomes more perfect, practical.

The short spring season can't show anything categorically new, but it can make a merit with such assemblages and combinations, that draw our quickest attention to themselves, after all they had been accepted in our toppest milliner departments, I try to give short but detailed description of these.

Strikingly fashionable in this season the black colour in every fabric, generally used without age differences. From the other colours the most prefered are the neutral-tinted colours, like drab's countless nuances, also grey, fluffy designed, gently checked, simple or not that variant two colours combined (glacé) these colours mostly available on dim woollens and from these dresses made with oplulent silk trimmings. These model the latest fashion and the most elegant walking dresses.

Smaller expense dresses made of two toned fabrics, combined that one creates the other's trimming; here woollen ribbon is definitely among the tasteful decorations, in several undefined colours and in every width available and inserted on the dresses in two-three different widths.

The main part of the dress is still the tunique, infront so long, that the skirt only in some inches visible, at the sides quite tensely gathered up by some bone buttons, above this button closure big ribbon bow setted. This would be the main feature of the fashionable tunique, but otherwise appeares in several smaller-bigger differences too. The main decoration of the skirts are flounces and bulges, often at the back starting from the belt narrowly and always wider downwards, morefold tegulated Watteau pleat, from this at the bottom flounce missed. A dress with this simple Watteau pleat gains a very stylish and latest trim, this almost wholly covered by the ribbon of the bow added at the top.

Black tuniques with short jaquettes play an important part in recent fashion. These tuniques and jaquettes made of black cachmere, terneau, alepine, armure and piqué impérial opulently surrounded with beads or wholly scattered, or else trimmed with beaded crepine or embroidery, this outfit has such advantage, that very suitable for every coloured and fabric dress. Bead-work otherwise very fashionable and inserted on the most sumptuous dresses.

Velvet and matelassé wraps less wanted now, allthough as practical suit pieces shall always find fanciers. The most fashionable trim for these the pressed fetahers, though slightly winter looking, but surprisingly nice. Otherwise more fashionable of these is the polonaise and made from undefined coloured vigogne, armure or cheviotte fabrics, this outfit can be worn over every skirt and creating the perfect street-wear. Of the noted fabrics short wraps made too in coat-form, with turn-ups infront, pockets at the sides: the whole piped and decorated with buttons.

The bodices commonly long with plain peplums, or cuirasse shaped with or without vest.

Házi és séta öltözetek/House and walking dresses

Tavaszi sétaruhák és felöltők/Spring walking dresses and mantles

 

8. szám, Április 16.:

Ez alkalommal még a tavaszi felöltőkre térünk vissza, részint azért, mert azok a beállott tavaszi időjárással a hölgyek toilettjeinek kiegészítéséhez nélkülözhetetlenek, másrészt pedig oly gyönyörű kiállítású tavaszi felöltőket láttunk, hogy azok közül legalább egy-két darabot akarunk felemlíteni. Megjegyezzük, hogy ez egyszer inkább csak a modellekre szorítkozunk, melyek e napokban érkeztek Párizsból.

E modelleken az általunk már említett matelassé kelme drappszín, hamvas és fekete színekben dívik leginkább. E kelme puha, finom, selyemmel vegyített gyapjúszövet, mely gyönyörű fénye által inkább atlaszhoz hasonlít, meglehetősen vastag és oly különös modorban van szőve, hogy első tekintetre egészen hímzettnek látszik.

Egy piquetírozott mintájú, gyönyörű formájú drappszín jaquette hasonszínű strucctollal, egy másik pávatollal van körülprémezve. Más jaquettek szép hamuszín matelasséból szintén tollakkal, feketék pedig gyöngyös paszománnyal vagy kakastoll prémezettel ékítve.

Mi a ruhákat illeti, a már egyszer említett kockás és egyszínű beige kelmék vívták ki az elsőbbséget. A kockás szövetből többnyire polonaise készül egészen újfajta, a kelme színvegyülete szerint külön hozzá készített bojtocskákból álló rojttal, széles úgynevezett "Hercules fonással" és divatos gombokkal ékítve. Az alján egyszínű vagy kockás széles fodor díszlik.

Ezen beige kelmék alapszíne többnyire drappszín barnás vegyülettel vagy pedig szürke: a drappszín gyakran marron barnával ékül, a szürkén pedig a gomb, zsinórzat, stb. minden szürke.

8th issue, 16. April:

This time we yet return to the spring wraps, in a measure because these are essential in the arrived spring days to accessory the ladies' toilettes, on the other part we saw such stunning spring wraps so from these at least we would like to mark out one or two pieces. We comment, that this time we rather only limited to the models, arrived lately from Paris.

On these models the noted matelassé fabric rampages mostly in drab colour, peachy and black colours. This fabric is soft, fine, silk composed with woollen fabric, by the sumptuous shine rather similar to atlas, tolerably stiff and woven in such bizarre style, that at first sight appeares as if wholly embroidered.

A piquetired designed, beautiful form drab coloured jaquette with similar coloured ostrich feather, another surrounded with peacock feather trim. Other jaquettes from nice ash coloured matelassé also with feathers, blacks with beaded braid or cock feather trim.

As for the dresses, the once noted checked and uni-coloured beige fabrics achived priority. From the checked fabric mostly polonaise made with brand new, according to the fabric's tone specially made fringes of tassels, wide so called "Hercules plaits" and decorated with fashionable buttons. At the bottom trimmed with uni-coloured or checked wide flounce.

The basic colour of these beige fabrics are mostly drab colour with brownish shot or else grey: the drab colour often trimmed with marron brown, and on the grey the buttons, soutache, etc. are all grey.

Kendő sicilienneből/Tucker of sicilienne                        Bársony paletó/Velvet paletot

Dolmány fekete kázsmérból/Black cashmere dolman                 Paletó matelasséból/Matelassé paletot

 

11. szám, Június 1.:

A tavaszi idény az évnek legélénkebb időszaka. Különösen a ruházatra nézve tapasztaljuk ezt, főképp most midőn azon pontra értünk, hol a nyári ruházat határozott alakot ölt.

A fényűzési cikkek ilyenkor nagyobbára elmaradnak s helyükbe lépnek az olcsóbb szövetek: a barége, grénadine, mozambique, stb., de különösen a mosókelmék, melyek ez idén sokféle változatokban és bámulatraméltó szépségben jelentek meg: satin, foulard, toile, nansok, créton, stb. szövetekben. Legfőbb szerepet játszik köztük a kockás minta, csakhogy nem az eddig ismert kockában, de attól eltérő rajzban, miáltal ezen szövetek kétszeresen újakká és divatosakká válnak. Ezen szöveteknél az összeállítás oly sokféle, hogy leírását alig adhatjuk; legfeljebb megemlítjük azt, hogy az ily ruhák például sima szövetből készülnek és díszül kockás szövetet nyernek akképp, hogy az aljnak fodrai, a tunika és derék dísze a kockás szövetből eszközöltetnek, avagy; a ruhának egyes részei, mégpedig a szoknya és az ujjak sima szövetből készíttetnek, a tunika és derék ellenben kockásból.

Különös figyelmet érdemelnek azon mosóruhák, melyek skatulyákba osztva félkészek, hozzávaló divatlappal ellátva, mely után az elkészítés igen könnyen megy. Ezen ruhák részint hímezve, részint más szövettel felrakva, részint csipkével vagy más dísszel ellátva feltűnően szépek.

A mosószövetek mellett a könnyű, átlátszó grénadine kelmék kötik le figyelmünket, mint legnyáriasabb szövetek. Itt az ecruszín a legdivatosabb, vagy tisztán egy színben, vagy színes kockákkal szőve, részint pedig színes és ecru nagy kockákból összeállítva. Az összeállítás ezen szöveteknél is úgy történik, hogy sima és kockás összeegyeztetve egésszé alakíttatik, melynél különféle változatok és összeállítások jönnek alkalmazásba.

11th issue, 1. June:

Spring season is the quickest period of the year. We become aware of it specifically touching clothing, principally now when we have reached that point, where summer clothing gains a definite shape.

Luxury items this time mostly fall away and replaced by cheaper fabrics: barége, grénadine, mozambique, etc., but especially washable fabrics, this year appearing in various versions and in admirable beauty: satin, foulard, toile, nansok, créton, etc. fabrics. Main role played by checked design on these, but not the known checkes, but different lines, whereby these fabrics become twice as new and stylish. The combinations of these fabrics are so manyways, we can hardly describe; at most we only note that, such dresses for example made of plain fabric and as decoration checked fabric added that way, that the skirt's flounces, the tunique's and bodice's trimmings arranged from checked fabric, or; some elements of the dress, namely the skirt and sleeves made from plain fabric, but the tunique and bodice from checked.

Special attention should be honored to such washable dresses, that come in boxes half-made, with matching fashion book, after tailoring goes really easily. These dresses partly embroidered, partly trimmed with different fabric, partly provided with lace or other decoration are strikingly nice.

Beside washable fabrics the light, sheer grénadine fabric absorbes our attention, as the most summerish fabric. Here ecrue colour is en vogue, either in clear uni-colour, or woven with coloured checkes, and partly assemblaged of colourful and ecrue big checkes. Arrangements happen with these fabrics too, that plain and checked combined creating a complex, different versions and ensembles arranged.

Nyári sétaruhák hölgyeknek/Summer walking dresses for ladies

 

13. szám, Július 1..

A jelen idényt talán helyesebben a mosóruhák idényének nevezhetjük, melynek tökéletes beálltával azon helyzetben vagyunk, hogy róla kimerítően szólhassunk. A minták, melyek créton, satin, jaconas és más mosószöveteken megjelentek, feltűnő szépek és száz meg százféle változatokban léteznek. Túlnyomó köztük a kocka és pedig skót összeállításban, azaz több színben, melyek közül ismét a kék szín az, mely legtöbb variánsokban főszínként szerepel. A sötétkéket díszül is használják és pedig rakottfodor alakban, hátul nyitott tunikával, mely nyílást több csokor fogja össze és mindkét szélen gazdag 1/6 rőf széles plisséfodor látható. Nemcsak mosó- de szőrkelmékből is, mely utóbbiak selyemmel vegyítve igen elegánsak. Szőrruháknál a selyem úgy alkalmaztatik dísznek, hogy belőle a szoknya és a tunika és derék plissé fodrai készülnek, míg ellenben a szoknya fodrai szőrkelméből eszközöltetnek.

A nyári divat nagyon felkarolta a halvány rózsaszín, halvány drapp és halvány kék vigogne szövetet, mely vékony, könnyű de nem átlátszó kelme s következő összeállításban használtatik: a vigogne kelméből készül a tunika és ujjnélküli mellényke, az ujjak és tunika csokrai és fodrok hasonló halványszínű selyemből készülnek, mely felöltőnek legelőnyösebb, alja egy fodrokkal ékített fekete faille vagy tafota szoknya.

A mostani idény egyik fontos öltözetét képezi az utiruha, melyre figyelmünket kiterjeszteni egyik kötelességünk. Az utiruhára szánt kelmék nagyobbára kockásak és sima szövettel vegyíttetnek. A kocka ezeknél nem szokott feltűnő lenni, hanem gyengén átvonalazott rajz sima vagy mellírozott alapon; ilyeneknél a sima szövet gyakran el is marad s az egész ruha a kockásból készíttetik. Az utiruhának külön célja külön készítési módot is igényel és sokban elüt az eddig ismertetett ruhák készítésétől. Körülbelül következőképp állíttatik ki: az alján hátul övtől kezdve szélesen levarrt Watteau-ránc vonul végig, mely hátul alul fél rőfnyi tért fed és könnyedén lóg alá, e ráncon kívül az alján más dísz nincs, kivéve harmad rőfnyi szélességre, ujjnyi távolságban egymástól varrógéppel eszközölt tűzés. A tunika, mely elől hosszú, oldalt a csípőig szabályos ráncokban fel van tűzve, hátul keskeny écharpe alakú ráncokban végződik. A derék hátul rendesen testhez áll, elől pedig két sor széles hajtókával van bőre engedve, míg ujjai szűkek s azonkívül az ujjakon és derékon csont, fa vagy más fajta nagy gomb díszlik.

13th issue, 1. July:

Recent season perhaps better to be named the season of the washable dresses, by it's perfect arriving we're in such situation to talk about it expansively. The models, appeared on créton, satin, jaconas and other washable fabrics, are strikingly nice and exist in hundred and hundreds of versions. Predominant among these the cehckes and in tartan assemblage, namely in multi-colours, among which again blue plays the main-colour on most of the ensembles. Dark blue used as trimming too and in pleated ruffle shape, at the back opened tunique, the split supported by several bows and at both sides 1/6 ell wide pleat setted. Not only from washable but woollen fabrics too, the last very elegant if combined with silk. For woollen dresses silk used as decoration, that the skirt's and the tunique's and bodice's pleated ruffles made of it, but the skirt's flounces arranged from woollen.

Summer-time's fashion really embraces pale pink, pale drab and pale blue vigogne fabric, this thin, light but not sheer fabric and used in the following arrangement: tunique and sleeveless vest made from the vigogne fabric, the sleeves' and tunique's bows and flounces from similar pale coloured silk, the best as coat, the skirt is a black faille or taffeta skirt trimmed with flounces.

Recent season's most important toilette is the travelling dress, our duty to expand our attention over it. Fabrics ment for travelling dresses are mostly combined of checked and plain materials. The check on these didn't used to be gross, but gently lined drawing on plain or high-lighted basic; for these the plain fabric often falls away and the whole dress is made from the checked. Travelling dress' different purpose requires different tailoring method too and vary from the noted dress making a lot. Arranged about the following way: on the skirt starting from the waistband wide Watteau-pleat runs through, at the back bottom covers half ell wide space and easily hangs down, beside this pleat there's no other decoration on the skirt, except tierce ell wide, inch far away from each other machine made stitchings. The tunique infront long, at the sides to the hips picked up by even pleats, at the back ends in narrow écharpe shaped foldings. The bodice normally tight fitting at the back, infront eased by two row of wide turn-ups, while the sleeves are tight and besides on the sleeves and bodice bone, wood or other type of big button ornates.

Sétaruha hátul nyitott tunikával                          Nyári fürdőhelyi- és utiruhák

Walking dress with back splitted tunique             Summer bathing place and travelling dresses