Magyar Bazár 1874 (I)

2014.11.24 12:03

5. szám, Február 1.:

A kötényalakú díszt (tablier) több ízben láttuk ismételve, változatos formában. Mint már említettük a bálok táncosnőinek ruhái majdnem kizárólagosan tarlatánból készülnek, miután az nemcsak épp oly könnyű és szép, mint az illusion, de azt tartósságra nézve messze felülmúlja; egy másik előnye pedig olcsósága. Sima vagy csíkozott gaze de Chambéry, továbbá a Voil de feés gaze kelme igen kedveltek és célszerűek oly ruhákra, melyeket nem csak egy alkalommal, hanem többször is akarnak használni; takarékos hölgyek különben még viselt selyemruhákra is alkalmazzák azokat tunika gyanánt, különösen a Voil de feést, mely minden szépsége mellett, nem drága. Éppen úgy vagyunk az egyszerű csíkos selyemkelmékkel is, melyek úgy estélyi, mint nyári ruhákra igen elegánsak. Figyelmeztetjük még szép olvasónőinket a feltűnően szép beléptikre is. Különösen szépek fiatal leányok számára a vándorgalléralakú fehér kázsmérból vagy ripsz beléptik hattyúprémmel. Ezeken kívül vannak különböző színűek is színes selyemhímzéssel. A választék különben igen nagy.

5th issue, 1. February:

The apron shape trim (tablier) often repeatedly appeared, in various forms. As we had noted the dresses of the ball dancers exclusively made of tarlatan, since not only just as light and nice, as illusion, but in case of durability head and shoulders above it; and another virtue is the cheapness. Plain or stripy gaze de Chambéry, furthermore Voil de fées gauze fabric very prefered and subservient on such dresses, not only for one occasion but severeal times shall be used; thrifty ladies otherwise even on worn silk dresses use these as tunique, especially Voil de fées, beside all it's beauty cheap. The same goes for the simple stripy silk fabrics too, very posh as evening and as summer dresses too. We warn our pretty readers to the markedly stunning sortiés too. Especially nice for young misses the travelling-collar shape from white cashmere or rep entrées with swan's-down. In addition there are different coloured with colourful silk embroidery. Otherwise the variety is very big.

Báli- és társasöltözeket/Ball and evening toilettes

 

7. szám, Február 16.:

A hercegnő szabás (Robe Princess) hátul dúzzal és lebbennyel ellátva a párizsi ruhakészítők által nagyon pártfogoltatik. Azonban e ruhák nem mindenkinek állnak jól, és így határozottan jövendölhetjük, hogy ezen divat általánossá soha nem fog válni. Ki ily ruhát visel, annak nem szabad sem nagyon karcsúnak, sem nagyon erős termetűnek lennie, hanem a kettő közt, mint azt a plasztikai szépség követeli. Ez utóbbi esetben tagadhatatlan, hogy a legelegánsabb és legtetszetősebb kinézéssel bírnak ezen elől és oldalon testhez simuló, hátul uszályos és dúzzal ellátott ruhák. A derekak csak igen kevéssé ékíttetnek, leginkább lapos készlet és Medicis Ruchek alkalmaztatnak.

Úgy látszik, hogy a közelgő tavasz a divat terén múlandóbb, mint minden más dolog, csakhogy annakidején ismét az előbbihez visszatértünk; úgy vagyunk avval, mint a gyermekek drágább játékszereikkel, melyekkel szülei csak olykor-olykor engedik játszani, hogy mindig újabb örömük teljék bennük. Az összehasonlítás asszonyok és gyermekek közt ez esetben sincs talán rosszul alkalmazva, avagy nem képezik-e a toilette tárgyak szépeink játékszereit?

Mindenki kora, testalkata és személyes szépsége szerint ruházkodjék; miután egy divat sem változatlan, az egyéni ízlésnek még mindig elég tágas tér marad, csak kár, hogy ez oly sokszor tekintetbe sem vétetik. A bálokon (és más divatról még e percben nem szólhatunk) a hölgyek koruk szerint négy határozott osztályhoz tartoznak, és pedig: a fiatal leányok, még nem egy éves asszonyok, fiatal anyák vagy idősebb hölgyek sorába.

A fiatal leányok csakis könnyű habos ruhákat viseljenek, és semmi szebbet nem választhatnak e célra, mint tarlatánt, gazet vagy illusiont. Kevés kivétellel a fehér szín illik e célra legjobban és legszebb ékesítői a virágok. A fiatal asszonyok szintén könnyű öltözetet válasszanak, de tunikájuk és ruhájuk fodrai legyenek csipkéből. E ruhák ékítését hosszú virágfüzérek és Medicis Ruchek képezik. A fiatal anyák kik még mulatni szeretnek és táncolnak is, atlasz vagy faille selymet választanak XIV. Lajos ízlésben gazdagon csipkével, vagy ó-velencei guipure köténnyel ékítve. Fejékül tollak gyémánt tartóval, nemkülönben gyémántok által összeillesztett virágok alkalmasak. Az idősebb hölgyek egészen nehéz selyemeket vagy bársonyt viselnek a legszebb csipke és gyémánt ékítéssel. A jó ízlés a korral el nem vész, ezt sok idősebb hölgynél tapasztaljuk, kik legjobb ízléssel ruházkodnak.

7th issue, 16. February:

The princess fashion (Robe Princess) with bustle and peplum very much favoured by Parisian dressmakers. But these robes don't fit everyone well, so we can sturdily tell, that this fashion shall never become universal. Who wears such dress mustn't be very slim, neither heavyset, but between the two as the plastical beauty dictates. In this case decidedly the most elegant and the most pleasing looking these front and side tight fitting, at the backside train and bustled robes. The bodice very under decorated, mostly flat trim and Medici rouches used.

It would seem that the upcoming spring won't surprise us with big changes within fashion. Fashion is more temporal than any other, but once we had returned to the favoured again; we use it as children with expensive toys, the parents only time after time allow them to play with, to always find new pleasure in those. The contrasting between women and children used  probably well in this case too, or aren't toilette ornaments the toy of the beauties?

Everyone should get dressed according to age, figure and personal charm; since not each fashion is constant, for personal taste still very loose space saved, but sad, this often unconsidered. During balls (and any other fashion can't be noted in this second) the ladies according to age ancillary to four groups, namely: young misses, not one year old wives, young mothers and elderly ladies.

The young misses should only wear light spumy dresses, and they couldn't sort out nothing more stunning for this than tarlatan, gauze or illusion. With few exceptions what fits this occasion best and the most beautiful decorations are flowers. The young wives also choose light dresses, but the tunique and the flounces should be from lace. The decoration of these dresses long garlands and Medici rouches. The young mothers who still want to have fun and even dance too, atlas or faille silk sorted in XIV. Louise sense with opulent lace, or with antique-venetian guipure tablier decoration. Head ornament of feathers with diamond pins, also diamond supported flowers suitable. Elderly ladies wear very heavy silks or velvet with the most stunning lace and diamond decorations. Good taste won't loose with age, as we could observe on a lot of elderly ladies, who get dressed with the best taste.

Estélyi és báli öltözetek/Evening and ball toilettes

 

9. szám, Március 1.:

A legtöbb ruhának tetszetős állása az alsószoknya szabásától függ. Hogy egy uszályos ruha a mostani divat szerint jól álljon, ahhoz egy szoknya szükséges mely hátul egészen a derékig fodrokkal van ellátva, míg az oldalon és elől csak egy széles fodor van alkalmazva. A legjobb alsószoknyák e nemben keményített Mousselineból, úgynevezett "Liming mollból" készülnek, melyet jól lehet keményíteni. Mi nem figyelmeztethetjük eléggé szép olvasónőinket az ily mellékességre, miután ezek nélkül valóságos elegancia nem képzelhető. Ez okból soha el nem mulasztjuk uszályos ruhák alkalmával a hozzá illő alsóruhára emlékeztetni, nem különben az egész öltözet összeállítására vállalkozni, miután csak így érhető el a valódi összhang.

A sétahelyekről lassan eltűnnek a prémmel ékített bársony és posztó felöltők, helyüket gyöngyökkel gazdagon kivarrt köpenykék foglalják el.

9th issue. 1. March:

The gracious look of the dress depends on the tailoring of the petticoat. A train dress becoming according to recent fashion, a skirt needed at the back ruffles added up to the waist, while at the sides and front only a wide ruffle inserted. The best petticoats in this gender made from starched Mousseline, so called "Liming mull", can be starched perfectly. We can't warn enough our pretty readers to this casual, since real elegance out of question without these. So we never forget to note at train dresses to the fitting petticoats, otherwise to undertake the whole ensemble, since only this way real harmony achievable.

From the promenades the fur trimmed velvet and cloth frocks slowly disappear, replaced by opulently beaded mantelets.

Turnürre felgombolható rövid alsószoknyák/Attachable short petticoats for tournures

Uszályos, dúzos alsószoknya/Trained, bustled petticoat

(Képek a Revue de la Mode-ból/Pictures from Revue de la Mode)

 

13. szám, Április 1.:

Sardou újabb színműve "Les Merveilleuses" melyet Párizsban kitűnő sikerrel adnak és melyben a jelmezek történelmi hűségére a legnagyobb szorgalmat fordították, a tavaszi divatújdonságokra nagy befolyással volt. Az e napokban Párizsból érkezett mintaruhák mind "a la Directoire" ízlésben vannak kiállítva. Felül és az oldalon szűk, a térdnél hátra kötött, alul pedig csúcsos uszályban végződő ruhák; ez a legújabb párizsi divat. Különben ezen ruhák különböző elrendezéssel készülnek, más ruhák csak uszályos aljból állnak, csupán hátul dudoros; széles écharpe mely hátra van kötve és melynek szélei az uszályra esnek, képezi a tunikát. A ruhákhoz illő felöltők némileg háttérbe szorították azon eddig kedvelt kis félig testhezálló felöltőket fekete posztóból vagy szürke angol kelméből, melyeket most inkább csak délelőtti ruhákhoz hordanak. A legnagyobb eleganciát képviselik a nehéz beszövött selyemkelmékből készült öltözetek, melyek a legváltozatosabb ízlésben rendeztetnek el. Némelyek részint csikos kelméből állíttatnak össze; mások egy szín 2 vagy három árnyalatából. A legtöbb tavaszi ruha azonban sima szövetből készül, míg a nyári idényre pompás virággal beszövött kelmék vannak raktáron.

13rd issue, 1. April:

Sardou's new play "Les Merveilleuses" presented in Paris with excellent success and the costumes were applicated according to the greates historical accuracy, had a big influence on spring fashion novelties. The sample dresses arrived from Paris recently all modelled in "a la Directoire" style. Upside and at the sides tight fitting, at the lap pinned back, and at the bottom ending in darted train dresses; the brand new parisian fashion. Otherwise these dresses made in various settings, other dresses only arranged with train skirt only bustled at the back; wide écharpe pinned to the back and the edges fall onto the train, creating the tunique. The dress fitting frocks slightly effacemented by the so far favoured little half tight fitting mantles from black cloth or grey English fabric, recently only worn for morning dresses. The greatest elegance presented by the heavy woven silk fabric dresses, arranged in the most various styles. Some only combined from stripy fabric; others from one colour's 2 or three tones. But the most spring dresses made from plain fabrics, while for summer stunning flowery woven fabrics stored.

Ruhatervek a "Les Merveilleuses" színdarabhoz, 1872/Costume sketches for "Les Merveilleuses" play, 1872

Tavaszi látogatási és otthoni öltözetek hölgyeknek és gyerekeknek/Spring-time visiting and in-door toilettes for ladies and children

 

15. szám, Április 16.:

A tavaszi idényre készült felöltők épp oly egyszerűek mint kecsesek; legkedveltebb a kissé testhezálló kabátka, hajtókával és szép gombokkal ékítve; fekete könnyű posztóból, szürke vagy barna vegyületű angol szövetből, minden időjárásban igen kedves öltöny darabot képez egyszerűbb toiletthez. A legszebb öltözetekhez pedig kis köpenykék készülnek, écharpe-formában, elől szív-formában nyitva, széles selyem hajtóval, rüsekkel vagy gyöngyökkel hímzett csipkékkel ékítve.

Ezen kis kokett köpenykék és gallérok, melyek a fiatalság szép termetét legjobban kitüntetik, fekete terneauxból készülnek, sokszor ír-popelinból, vigogneból, némelykor a ruha szövetéből is. A kiállítás a legkülönbözőbb, mint fentebb érintettük már.

15th issue, 16. April:

Coats made for the spring season just as simple as dainty; the most prefered is the slightly tight fitting mantelet trimmed with turn-ups and pretty buttons; from black light cloth, grey or brown shot English fabric, suitable for every weather as a nice dressing part for simple toilettes. And for the most stunning dresses little capes made in écharpe form, infront opened in V-cut, with wide silk turn-ups, trimmed with rouches or bead embroidered laces.

These little coquette capes and collars, favouring youth's nice figure very much, made from black terneaux, many times from irish-popeline, vigogne, sometimes even from the dress' fabric too. The model is various, as noted before.

Tavaszi paletók, fichuk és dolmányok/Spring paletots, fichus and dolmans

 

17. szám, Május 1.:

Habár a Directoire divat a fővárosi magasrangú hölgyeknél nagy tetszést nyer, mégis kételkedünk, hogy általános divattá válljon, mint volt e század kezdetén. Ma egy ruha sem hasonlít a másikhoz: szűk aljak és ráncos uszály, a felhúzott és dudorozott tunika és a sima alj, a testhezálló casaque és gallérka egymást váltják; mi azonban minden fekete kosztümön és felöltőn ismétlődik, azok a szép gyöngykivarrások, melyekkel csipkék és gombkötő munkák gazdagon elláttatnak. Ezen hímzések hatása a napfényben valóban vakító. Eszerint a gyöngykivarrások nagy mértékben veszik igénybe legjelesebb divatkészítőink figyelmét és mindegyik igyekezik azt külön módon alkalmazni.

A divatos aljak hátra köttetnek és kisebb vagy nagobb uszállyal vannak ellátva, némelyek tunikával vannak elrendezve, mely elől kötényformában hátul uszályformában végződik, vagy pedig écharpe szalag által hátrahúzva és drapírozva van. Azon ruháknál, hol a tunika elmarad az auszály mindig hosszabb; felül ízletesen rendezett écharpe látható dúzzal. A gazdagabb vagy egyszerűbb díszt a szövet minősége szerint alkalmazzák. Ha könnyű a kelme fodrokkal, dudorokkal és plissékkel, vagy nagy csatos szalagokkal halmoztatik el, ellenben nehéz szöveteknél a díszítés mérsékeltebben alkalmaztatik.

Hosszú felsőruhák főképpen utcai ruhákra nagyon kedveltek és nehezen létezik szabás, maly ízlésre és célszerűségre nézve felülmúlná. Felsőruhák átlátszó csíkozott vagy beszövött kelmékből, különösen a színes "Taffetas de Japon"-ból gyönyörűek; nálunk az átmenet a meleg időre mindig igen gyorsan szokott beállni, ezért helyes ha már most is a nyári kelmékre fordítjuk különös figyelmünket. Erre vonatkozólag mindenekelőtt az ecrue szövet rendkívüli kedveltségét kell kiemelnünk, mely szövetekből a francia gyárak gyönyörű példányokat készítettek.

17th issue, 1. May:

Allthough the Directoire fashion widely prefered by the capital's high standing ladies, but we still doubt that this shall become universal, as it was at the beginning of this century. Today not one dress is the same: tight skirts and pleated train, gathered up and bustled tunique and plain skirt, the tight fitting casaque and mantelet come by turns; but what repeated on every black costume and frock, the nice beadings, laces and button frogs opulently setted with. The effect of such embroidery in the sunlight truly is blinding. Accordingly the bead works highly have resorts to the attention of our most illustrious dressmakers and all tend to use it differently.

The fashionable skirts pinned to the back and supplemented with demi or longer trains, some arranged with tunique, infront in apron-shape at the back ending in train-shape, or else pulled to the back by an écharpe ribbon and draperied. Such dresses, that don't have any tunique the train is always longer; upside stylishly arranged écharpe with bustle. The richer or simplier decoration always setted according to the quality of the fabric. If the fabric is light then with flounces, puffs and pleats, or swamped with big bucle ribbons, then again on heavy fabrics trimming used moderately.

Long outer garments especially prefered as street wear and hardly any other tailoring exist, that would surpass by taste and practical. Outer garments from stripy sheer or woven fabrics, especially stunning from the colourful "Taffetas de Japon"; around here the transitory to warm weather always comes very quickly, so it's right to pay attention to summer fabrics now. Hereanent we should note the outstanding favour for ecru fabric, of this fabric French factories produce sumptuous specimens.

Tavaszi sétaruhák hölgyeknek és gyerekeknek/Spring-time walking ensembles for ladies and children

 

19. szám, Május 16.:

A divat kétségkívül soha nem volt oly szabadelvű, mint most. Mindent viselnek és mindent szabad viselni. Csak az bizonyos, hogy a tunika némileg vesztett kedveltségéből, mi azonban legjelesebb divatkereskedőinket nem akadályozza épp oly kecses, mint elegáns és ízletes tunikákat készíteni. Bármily sokszor volt már szó a tunika elűzéséről, messze vagyunk még attól, hogy uralma véget érne. Azon kitűnő tulajdonsága, hogy minden más aljjal új öltözetet képez mindig keresetté teszi azt, miután ezáltal a legtakarékosabb öltözetté válik. Legújabb divat szerint igen hosszú és gazdagon dudorozott tunikák viseltetnek.

A legelegánsabb kosztümök, melyeket a futtatásokhoz szállítottak faille és csíkozott gazeből vagy grenadinből voltak összeállítva, és fényes gyöngyökkel túlhalmozva. Oly hölgyeknek, kik nem barátnői a költséges ruháknak, s kik amellett ízléssel és eleganciával szeretnek öltözködni, legjobban ajánlhatunk egy bizonyos finom selyemből és szőrből vegyített kelmét "Taffetas du Japon", melyből igen hatásos ruhák készülnek kekeny plisséfodrokkal és élnék színű écharpe szalaggal ékítve. A világos nyári kelmék, mint "Creton", finom "Perkail", "Foulard cotton", továbbá egyszínű és nyomtatott "Satin" vagy plisséfodrokkal vagy hímzett betétekkel ékítettnek. Legnagyobb tetszésben részesülnek a csíkokkal nyomottak, melyekből igen friss egyszerű városi vagy elegáns nyaralói öltözetek készülnek. E célra még a hímzett ékítéssel beosztott batiszt és linon écrue ruhákat ajánljuk szép olvasónőink figyelmébe. Nyers (fehérítetlen) és kék vászonból összeállított kosztümök szintén hímzésekkel vagy szőr guipure csipkékkel ékíttetnek. Utazó- és mindennapi háziruhákra nem léteznek jobb szövetek, mint a mohair, lennos és bizonyos grisaille kelmék.

19th issue, 16. May:

Evidently fashion never had been so liberal, like now. Everything is worn and everything is allowed to be worn. One thing for sure, that the tunique partly fell out from favour, but this won't stop our illustrious dressmakers to produce such as dainty as elegant and stylish tuniques. Howmany times we talked about deposing tuniques, we're far from it tho' to end the reign. That excellent attribute  with every other skirt creates a new dress, always makes it sought to, afterwards becoming the most economical dress. After the latest fashion very long and opulently gathered tuniques worn.

The most elegant costumes, delivered for the turfs were combined of faille and stripy gauze or grenadine, and plastered with shiny beadings. The ladies who aren't friends to costly dresses, and besides love to dress up tastefully and with elegance, we can recommend a sort of fine silk and woollen compound fabric "Taffetas du Japon", from this very effective dresses made with narrow pleats and decorated with vivid coloured écharpe ribbon. Light summer fabrics, as "Creton", fine "Percail", "Foulard cotton", furthermore uni-coloured and designed "Satin" trimmed with pleats or embroidery insertions. Highly prefered the stripy printed ones, from these realy fresh simple city or posh summer resort toilettes made. For this purpose the embroidered lawn and linon écrue dresses adviced to the attention of our pretty readers. Raw (unbleached) and blue linen costumes also trimmed with embroidery or woollen guipure laces. For travelling and everage house-wear there aren't better fabrics, than mohair, lennos and a certain grisaille fabrics.

Házi öltözetek hölgyeknek és gyerekeknek/In-door dresses for ladies and children

 

21. szám, Június 1.:

Május hava azelőtt az évnek legköltőibb, legkellemesebb hónapja volt, de úgy mint más kellemes dolog ez is megváltozott, és nemcsak szeszélyes, hanem kiállhatatlan lett. Hány náthát, hány meghülést köszönhetünk ezen úgynevezett "báj" hónapnak. Az elegáns hölgyek, kik az esős hideg idővel dacolni akartak, ismét melegebb öltönyöket voltak kénytelen kikeresni. Az öltöny helyes megválasztása ily időben nagy tapintatot igényel, az se nagyon meleg, se nagyon könnyű ne legyen, hanem valóságos fél saison toilette, mely egy kis könnyű posztó vagy terneaux dolmány vagy gallér által kiegészíttetik. E köpenykék, melyek nyáron is használhatók, főképpen kocsikázásnál és estefelé a legnagyobb előszeretetben részesülnek, és oly kedveltek, hogy majdnem minden hölgynek öltönytárában található. És valóban nem is képzelhetünk szebbet ezen klasszikus egyszerűségük mellett oly sok ízléssel ékített köpenyeknél. A fekete csiszolt üveggyöngyök, melyekkel a csipkék és rojtok is ki vannak varrva, a napfényben fekete gyémánt gyanánt fénylenek; a ránceseés, melyek által az ujjak formáltatnak, festői szép; és hátul testhezálló szabásuk a termetet legszebben kitüntetik.

A legtöbb elegáns toilette jelenleg vasárnap 12 órakkor a Váci utcában látható, midőn a hölgyek miseáldozathoz sétálgatnak és szembetűnő az úgynevezett hamis színvegyületek nagy száma, mint például "fayance" kék, "Cachou" barna, "Pochard" vörös és mások. A legújabb színek "Fraise á la Créme" és "Fraise á la Champagne" szintén ezen vegyületek közé tartoznak; azonban ezek még nem általánosak, egyenlőre csakis kitűnő szép úgynevezett "Drap de Paris" selyemkelmében találjuk. Ott, hol nem vegyíttetik össze két szín sokszor a tunika kázsmérból készül, melegebb időre pedig grénadineból vagy a maga nemében páratlan "Damascé" kelméből.

21st issue, 1. June:

The month of May before was the most poetic, pleasant month of the year, but just like other pleasant things this changed too, and not only whimsical, but became scratchy. How many flus, how many colds given by this so called "grace" month. Posh ladies, who dared to brave the rainy, cold elements, again had to look up for warmer costumes. To choose the correct costume in such weather requires tact, shouldn't be to warm, neither to light, but an original demi-season toilette, supplemented by a little light cloth or terneaux dolman or collar. These mantelets, suitable for summer season too, especially prefered during carriage rides and at night, and so favoured that can be found in almost every lady's wardrobe. And yet we couldn't think of anything else more stunning than these classical simple but with such tastefully made mantelets. The black facet glass beads, on laces and fringes stitched, shine like black diamonds in the sunlight; the pleats shaping the sleeves, picturesque; and the back tight fitting tailoring appears the figure in the most beautiful way.

Most of the elegant toilettes recently can be seen on Sundays at 12 o'clock at street Váci, as the ladies walk to church and eye-catching the numerous so called flash shot compounds, for example "Fayance" blue, "Cachou" brown, "Pochard" red and others. The latest colours are "Fraise á la Créme" and "Fraise á la Champagne" also among these shots; but these aren't common, right now we could only find it on the stunning so called "Drab de Paris" silk fabric. When two colours aren't mixed in many cases the tunique is made of cashmere, for warm weather from grenadine or the unapproached "Damascé" fabric.

Nyári sétaruhák hölgyeknek/Summer walking dresses for ladies