Magyar Bazár 1874 (III)

2014.11.30 11:24

39. szám, Október 16.:

Az építészeknél van egy oszloprendszer, melyet vegyesnek neveznek; e kifejezést igen jól lehetne alkalmazni a mai divatra is, mert a divatkészítők majdnem minden korszakból vettek fel valamit, hogy abból újat alkossanak. Vértekről, ormófogú* ruhakészletekről, kulcstartóláncokról, Clemence és Isaure ruhákról hallunk beszélni, mintha csak Gertrúd királyné korában élnénk.

E középkori öltözetekhez azonban a reneszánsz korszakból gallérokat á la Medicis, felhasított ujjakat á la Henri III., szöveteket á la Pompadour és Watteau ráncokat találunk; az újabb korszakból pedig a fichu "Lisettet", melyet Béranger megörökített, fejéket á la Marie Antoinette, kalapokat á la Lamballe és á la Retour de Coblenz, ruhákat és felöltőket á la Directoire. Habár utoljára említjük a "Directoire" divatot, rangban valóban ez az első és amilyen egyszerű volt e divat századunk elején, oly fényes kiállítással találjuk azt mostan. E divathoz a párizsiak külön kelmét, a Matelásse szövetet gyártottak; ez vastag, puha és színén atlasz kinézésű kelme, mely különféle rajzokkal, csillagokkal, kockákkal vagy virággal van beszőve, oly módon, hogy az úgy néz ki, mintha e rajzok bevarrva lennének. Ékítésül gyöngyház gombok arannyal vagy ezüsttel berakva, vagy nagy, lapos acélgombok metszvényekkel alkalmaztatnak, valamint szép nyakcsokrok. A fichu "Lisette" egy háromszögletes kendő Crépe de Chine-ből, hosszabb oldala közepén szép gyöngy, vagy acél csat által van ráncba szedve, a két egyforma szél acél gyöngyökkel kivarratik, melyek fekete kendőn kékek, fehéren kék, lila vagy rózsaszínűek. S széle szép sejlyemrojttal bír. Igen kedveltek ezen ízletes kendőcskék kivágott ruhákhoz hangversenybe és színházba, mert amellett, hogy a nyakat befedik oly könnyüek, hogy a teremben nem kell levetni. A már utolsó számunkban említett vastag angol kelmék legegyszerűbben készülnek, egészen férfias szabással; más szövetek, melyekből bársonnyal vagy selyemmel vegyítve a legelegánsabb ötlzetek készülnek csak felsőruhákra alkalmasak, s egy ily öltönyhöz 5-6 rőf szükséges.

*Kiálló, kidudorodó hegy rész

39th issue, 16. October:

Architects have such a pillar system, called mixed; this term could be used well on today's fashion too, because milliners picked up something from almost every era to create new from these. Cuirasses, Van Dyke clothing trims, key-holder chains, Clemence and Isaure dresses heard all around, as if we were living in Queen consort Gerthrude's era.

But to these mediveal dresses from the renaissance era collars á la Medicis, split sleeves á la Henry III., fabrics á la Pompadour and Watteau pleats joined; and from the recent era the fichu "Lisette", eternized by Béranger, head ornament á la Marie Antoinette, hats á la Lamballe and á la Retour de Coblenz, dresses and mantles á la Directoire. Allthough mentioned as the last "Directoire" fashion, in rank for real it is the first and as simple this fashion was at the begining of this century, as sumptuously modelled now. For this fashion the parisiennes produced a special fabric, the Matelásse fabric; thick, soft and on the right side looks like atlas, with different designs, stars, checques or flowery woven, in such method to appear as this designs were sewn into this fabric. Decoration by nacre buttons with gold or silver inlays, or big, flat steel buttons with gravures, also nice neck ribbons. The fichu "Lisette" is a triangle tucker from Crépe de Chine, the longer side gathered in the middle by a pretty pearl, or steel buckle, the two similar sides stitched with steel beads, on black fichu blue, on white blue, lilac or pink. And the trim is nice silk fringe. These stylish fichus very favoured for deep cut toilettes at concert and theatre, because besides covering the neck so light, don't have to take it off in the chamber. In the previous issue noted stiff english fabrics are made in the most simple ways, wholly manly tailoring; other fabrics, which combined with velvet or silk the most elegant toilettes assembled only suitable as outer garments, and for such dress 5-6 ells needed.

Társasöltözetek hölgyeknek/Society toilettes for ladies

 

41. szám, November 1.:

A kosztümök mostani formáikat határozottan megtarják. A felöltőkre nézve is nehéz lesz valami célszerűbbet feltalálni, mint a kurta, testhezálló paletót, mely fiatal hölgyeket legjobban ruház; éppen olyan kedvelt a dolmány, mely prémmel vagy kakastoll készlettel, némelykor pedig azonkívül még szőrszalagokkal vagy kivarrássla is ékíttetik. A legelegánsabb köpenyek, jaquettek és mellények vastag, levarrott matrachoz hasonló fényes selyemből készülnek (Matelásse) és legszebbnek találjuk ezeket minden ékítés nélkül, legfeljebb bársony hajtókákkal és gallérkával. Lesznek minden bizonnyal olyanok is, kik ékítve szebbnek találják azokat, mire nézve egyszerűen azt jegyezzük meg, hogy mi csak az elismert párizsi ízlést ajánljuk.

Az említett kitünő szép Matelásse kelmét fekete, finom téli posztóban is utánozva találjuk, ezenkívül még egy másik igen finom, meleg, lágy és könnyű kelmét, az úgynevezett "Drab bouclé"-t kell felemlítenünk, melyből bő zekék készülnek. Különösen meg kell jegyeznük, hogy az idén a fekete kelmék mellett az olajszín, bronz, sötétkék és drapszín kelmék (Velours, Tauphine és Drab de Sedan) mindig jobban s jobban kedveltetnek meg.

41st issue, 1. November:

The costumes categorically keep the recent forms. Among the wraps it will be hard to invent something more practical, than the short, tight fitting paletot, suiting young ladies the best; just as favoured the dolman too, with fur or cock feather trim, sometimes even with woollen ribbons and embroidery decorations too. The most elegant mantles, jaquettes and vests made from thick, sewn bedtick-like shiny silk (Matelásse) and these are the most beautifull without any decorations, at most only with velvet turn-ups and collar. Allthough definitely there will be some, who shall find it more stunning with decorations, and in point of this we can simply note that we only recommend the praised parisian taste.

The mentioned specially beautifull Matelásse fabric imitated in black, fine winter cloth too, otherwise we have to mention another very fine, soft and light fabric, the so called "Drab bouclé", loose spencers made out of this. Especially we should note, that in this season beside black fabrics the olive, bronce, dark blue and drab coloured fabrics (Velours, Tauphine and Drab de Sedan) are becoming more and more prefered.

Téli köpenyek, zekék és paletók/Winter mantles, spencers and paletots

Téli köpenyek és házi öltözetek/Winter coats and house dresses

 

45. szám, December 1.:

November végefelé kezdődik nálunk a saison. Az idén is megtelnek már a Nemzeti színház páholyai, a Florencziek és Richter első hangversenyei, megnyitják a vígarda nagytermét és az első művészestély a Hungáriában összegyűjti az ész arisztokráciáját. A születés és pénz arisztokráciája pedig nagyrészt kitűzte már azon napokat, melyeken vendégszerető termeibe hívja össze ismerőseit. Ez estélyeken mutatják ki a hölgyek leginkább eleganciájukat és finom ízlésüket. A szép őszi napok különben a divatos sétaöltözeteket is érvényre juttatják. Elmondjuk hogy néz ki egy elegáns sétáló hölgy: Felhajtott karimájú kalap, félhosszú férfikabát, szűk alj csekély díszítésű hátrakötött köténnyel, topánka magas, hegyes sarokkal, elől kissé kivágva és szalagokkal kersztbe kötve, melyek közt még a finom selyemharisnyából is kilátszik egy kevés. Ez hű fényképe egy divatszerinti szépségnek!

Több igen szép báliruhát küldtek egy nagyváradi bál alkalmára. E ruhák virággal és egészen keskeny berakott plissékkel voltak ékítve.

45th issue, 1. December:

Here the saison starts at the end of November. This year too the boxes of the National theatre filled, the first concerts of the Florenczies and Richter, the grand hall of the Vígadó opened and the first artist soirée at the Hungária collects the aristocracy of the intelligence. The aristocracy of birth and money mostly allready had appointed the days, when in their hospitable halls the friends convened. During these evenings the ladies demonstrate the best of their elegancy and fine taste. Otherwise the nice autumn days enforce the nice walking ensembles too. We tell how an elegant walking lady looks like: Turn-up rim hat, demi-long man's coat, tight skirt with less trimmed back pinned tablier, shoes with high, pointed heels, infront slightly cut and with ribbons crosswise tied, from these even of the fine silk stockings shown a little. This is a true photo of a fashionable beauty!

Several very stunning ball dresses were send to the ball in Nagyvárad. These dresses were trimmed with flowers and very narrow pleats.

Téli séta- él társasági öltözetek/Winter walking ensembles

 

47. szám, December 16:

A változás, melyet a divat szenved mindig sokkal feltűnőbb azoknak, kik azzal nem érinkeznek minden nap, mint a divattudósítóknak, kik az egész átalakulást figyelemmel követik. Sok vevő egészen megütközik, ha valamely divatos üzletben nemcsak köpenyeket, hanem még társasöltözeteket is prémmel lát ékítve. A korcsolyázó öltözetek is több vagy kevesebb prémmel vannak ékítve. E ruháknál bizonyos eredetiség és festői ízlés kedveltetik leginkább és így azok kiállításánál több szabadságot engedhetnek maguknak, mint más ruháknál. A legízletesebb e nemben az "Amazone" öltözet, mely fiatal hölgyeket kitűnően ruház. Ezen ruhák rövid alja többnyire bársonyból készül, a tunika ugyanazon színű posztóból, vigogne-ból vagy serge-ből van prémdísszel, mégpedig leginkább skunk, ezüstróka, s fehér szálakkal vegyítve medve vagy mormota prémmel, ez utóbbi szürkésbarna könnyű prém, mely igen jól áll a nyers és határozatlan színezetű angol kelmékhez. Épp oly hatásosak a nyers strucctoll, vagy fekete kakastollakkal környezettek, mások ismét szőr- vagy selyemszalagokkal díszlenek, melyek hosszában mindig bizonyos távolságban vannak felvarrva. A jaquettek, melyek ezen festői öltözeteket kiegészítik nagyobbrészt egészen testhezállók, két sor gombolóra és sok zsebbel vannak ellátva, mások prémmel környezve félig testhezállnak és bársonyból készülnek. A ferdén felhajtott karimájú nemez- vagy bársonykalapot madárfejek, szárnyak vagy farkak ékítik, sőt némelykor egész madarat is látunk a kalapon. Újdonságként említhetjük meg a madarak vagy más apró állatok körmeivel ékített kalapokat, e körmök acéltárgyat például golyót, tőrt vagy keresztet tartanak; ez bizonnyal igen eredeti divat. Valamivel magasabb kalapok csakis selyemzsinórral vagy szalaggal környeztetnek, ezeknek a hanyagul a nyakra kötött kendővel bizonyos férfias kinézést kölcsönözünk.

47th issue, 16. December:

The change, that fashion suffers always more striking to those, who don't get in touch with it every day, than to the fashion journalists, who follow the whole alterations with attention. A lot of customer wholly shocked if in some sort of stylish milliner department they see not only the mantles, but even the evening toilettes trimmed with fur. Even the skating dresses too trimmed with more or less furs. By these dresses a certain originality and scenic beauty prefered mostly and so the models allow more freedom, not like any other dress. The most stylish in this gender the "Amazone" dress, suiting young ladies perfectly. The short skirt of these dresses mostly made of velvet, tunique same coloured cloth, vigogne or serge with fur trim, and mainly skunk, silver fox, and white thread compounded bear or marmot fur, this last one is greyish brown light fur, very becoming to raw and indefinite coloured English fabrics. Just as impressive are those surrounded with raw ostrich-feather, or black cock feather, others again trimmed with woollen or silk ribbons, in lengthwise stitched up in a certain reach. The jaquettes, supplementing these artfull toilettes mainly wholly tight fitting, with two rows of buttons and decorated with a lot of pockets, others surrounded with fur, halfly tight fitting and made from velvet. The bias turn-up rim felt hat or velvet hat decorated with bird heads, wings or tails, but even sometimes full birds appear on hats too. As noveltie should be noted bird or other tiny animal leg decorated hats, these claws hold steel objects, for example ball, dagger or cross; this is surely a unique fashion. The slightly higher hats only decorated with silk cordings or ribbons, to these with the negligently tied tucker some sort of manly look achieved.

Korcsolyázóruhák és téli kalapok, kiegészítők hölgyeknek/Skating dresses and winter hats, accessories for ladies