Magyar Bazár 1874 (II)

2014.11.27 09:18

23. szám, Június 16.:

A divat igényli, hogy mielőtt fürdőhelyre vagy nyaralóba vonulnánk külön öltözetekkel lássuk el magunkat. E célra különösen nyers vásznat és batisztot ajánlhatunk, mely igen tartós, jól mosható és ízletesen elkészítve kecses is. Hímzett betéttel ékítve nagy eleganciával bírnak. Utazó öltözetekhez könnyű vigogne kelmék acél vagy ezüst bronzgombokkal ékítve divatoznak. E ruhák eleganciája szabásuk egyszerűségében rejlik. Legjobbak azonban mindennapi ruhákra és szintén utazóruhákra a különféle mohair és nyers selyemszövetek. A mohair legdivatosabb szürkés és barnás színvegyületekben, ékítésül hajtókák fehér és fekete kockás tafotából alkalmaztatnak. A nyers selyemet (Tussore) csakis az eredeti, természetes sárgás színben találjuk, páratlan, mert valahányszor mosásba jön mindig csak szebb lesz; viselésben kellemes, könnyű és nem gyűrődik. Egy ruhára 3/4 rőf széles és 16 rőf hosszú ilyen kelme elegendő. Mint díszítés écrue szőr guipure legalkalmasabb, sokszor azonban színes foulard övvel látjuk ellátva. A hozzá illő kalap is hasonló foularddal ékíttetik. A legelegánsabb öltözetek csíkos vagy sima gaze de chambéry kelméből készülnek, mely örökké szép kelmét most kitűnő friss és elegáns színekben láttuk; mint alsóruha e kelméhez okvetlen selyem szükséges, nem úgy van ez a nem kevésbbé elegáns csíkos grenadine toilettekkel, mely alá a tafetas de japon kelme szintén igen szép hatással van.

Ezenkívül nyáron a mosóruha el nem kerülhető. Mosószövetek közt a francia "creton" legajánlandóbb, továbbá egy egészen selyem foulard módra gyártott finom perkál; színre nézve a "fayence" kék képezi az újdonságot.

23rd issue, 16. June:

Fashion requires, that before moving to a bathing place or summer resort, supplement ourselves with special toilettes. For this purpose we can only recommend raw linen and lawn, very durable, well washable and if made with taste dainty too. With embroidered insertions have huge elegance. For travelling dresses light vigogne fabrics with steel or silver bronce buttons fashionable. The elegance of these dresses are in the simple tailoring. But the best for casual dresses and also for travelling dresses the various mohair and raw silk fabrics. Mohair is the most fashionable in brownish and greyish shots, trimming turn-ups of white and black checked taffetas used. The raw silk (Tussore) only found in the original, natural yellowish colour, impair, because everytime washed always becomes more beautiful; comfortable to wear, light and uncreases. A 3/4 ell wide 16 ell long fabric is enough for a dress. As decoration woollen guipure is the most suitable, but often seen supplemented with coloured foulard belt. The fitting hat also decorated with similar foulard. The most elegant dresses are made from stripy or plain gaze de chambéry fabric, this ever nice fabric now was mustered in excellent fresh and elegant colours; as skirt for this fabric perforce silk required, not so with the not less elegant stripy grenadine toilettes, under this tafetas de japon fabric also very impressive.

Besides during summer the washable dress is avoidless. The most adviced washable fabric is the french "creton", furthermore a fine percaile produced really silk foulard-like; touching the colour "fayence" blue is the novelty.

Uti öltözetek hölgyek és gyermekek számára/Travelling dresses for ladies and children

Fürdőruhák és fürdőhelyi öltözetek hölgyeknek és gyerekeknek/Swimsuits and bathing place dresses for ladies and children

 

25. szám, Július 1.:

Utiruhák és fürdőhelyre alkalmas társasöltözetek kiállítása az, mely jelenleg a fővárosi jelesebb divattermeket foglalkoztatja. Az utiruha mohair vagy baige legyen, de minden esetre szőrkelméből, hogy esőnek és pornak ellenálljon anélkül, hogy túlságosan meleg lenne. A különféle vászon és percail kelmék hosszabb útra nem elég tartósak, azonban illenek falusi nyaralókba, hol céljuknak kitűnően megfelelnek. A legelegánsabb toilettek e nemben földigérő aljból állnak, magas plisséfodorral környékezve és hajtókás zekéből, mely elől bő, hátul testehzálló. A természetes szürke és barnás színek a legkedveltebbek, mert nemcsak hogy tartósak, de meg sem fakulnak. Gyakran az ily öltözet gallérral vagy testhezálló köpenyke által egészíttetik ki, de igen kevés vagy éppen semmi más dísszel nem bír, mely gyűrődne, legfeljebb csakis szőr rojttal. A legelegánsabb hölgyek azonban minden dísz nélkül viselik, csak két-háromszori bevarrással.

Társasöltözetekre sima vagy csíkozott gaze de Chambéry a legelegánsabb. A legkedveltebb színek "Bleu de Roi", "Bleu Türque", "Pervenche", "Maure", "Feutre", "Gris Pekle" és "Gris Russie", "Amétyste", "Rose de Thée" és "Vert de Mer". A sötét és világos színekből való összeállítás még folyton igen kedvelt, azonban láttunk kitűnő szép, egészen különböző színekből összeállított ruhákat, például ezüstszín gaze de Chambéry rózsaszín faillel; ilyeneknél az ujjak és a ruhadísz az egyik, a derék és az alj pedig a másik szövetből készülnek. A legszebb derékformák a frakk "á la Luis XV.", a jaquet "á la Luis XIV." és a zeke "á la Incroyable", ez utóbbi széles hajtókával. Az úgynevezett "Cuirasse" derekak élénkszínű failleból üveg- vagy gyöngyhímzéssel igen szép hatással vannak.

A nyers selyem, az úgynevezett Tussores célszerűségét már az utóbbi számokban kiemeltük, ma egy másik kitűnő kelméről említést tennünk, melyből különösen fiatal kisasszonyok részére a legfrisebb öltözetek készülnek. E kelme a "Foulard cotellé", mely fényes könnyű selyem, hüvelyknyi szélességű csíkokkal van beszőve, az egyik csík crépeforma szövés, a másik satinforma. E szövet kapható a következő színekben: "Fraise á la Créme" (rózsaszín), "Bleu de ciel", "Gorge de Pigeon" (eüstszín), "vert d' Amande", "Paon" (zöldeskék) és "Écrue" (természetes) színben.

25th issue, 1. July:

The travelling dresses and bathing place society toilettes setout employ recently the capital's illustrious dressmakers. The travelling dress should be from mohair or beige, but leastwise woollen fabric to resist rain and dust without being too warm. The various linen and percail fabrics aren't durable enough for longer trips, but suitable for country resorts where these serve the purpose perfectly. The most elegant toilettes in this gender setted with ground long skirt, surrounded by high pleats and turn-up spencer, this infront loose, at the back tight fitting. The natural grey and brownish colours are the most prefered, because not only durable, but won't fade either. Often such dress supplemented by a collar or tight fitting mantelet, but with little or even without any other ornament, that could wrinkle, at the most only with woollen fringe. But the posh ladies wear it without any trim, only with two-three hem stitchings.

For society toilettes plain or stripy gaze de Chambéry is the most elegant. The favoured colours are "Bleu de Roi", "Bleu Türque", "Pervenche", "Maure", "Feutre", "Gris Pekle" and "Gris Russie", "Amétyste", "Rose de Thée" and "vert de Mer". The dark and light colour combinations constantly very prefered, but we could see especially stunning, wholly different colour combinated toilettes, for example silvery gaze de Chambéry with pink faille; by such the sleeves and the dress trimming from either of them, the bodice and skirt are from the other fabric. The most beautiful bodice shapes are coattail "á la Luis XV.", the jaquette "á la Luis XIV." and the spencer "á la Incroyable", this last one with wide turn-ups. The so called "Cuirasse" bodices of vivid coloured faille with glass or bead embroidery are very effective.

The raw silk's, the so called Tussores subserviency marked out in the previous issues, now we should note another exquisite fabric, of which especially for young misses the last dresses are made. This fabric is the "Foulard cotellé", shiny light silk, with inch wide woven stripes, either stripe is crépe shape weaving, the other is satin shape. This fabric is available in the following colours: "Fraise á la Créme" (pink), "Bleu de ciel", "Gorge de Pigeon" (silvery), "Vert d' Amande", "Paon" (greenish blue) and "Écrue" (natural) colours.

Utiruhák, fürdőhelyi sétaruhák és társasöltözetek/Travelling dresses, bathing place walking dresses and society toilettes

 

27. szám, Július 16.:

A nyár ugyan nem a társas estélyek korszaka s az elegáns hölgyvilág, mely máskor egyhelyen összpontosul, most minden világrész felé széled el; azonban a fővárosban mindig van alkalom egy élénkszínű selyemruhát vagy habszerű, kecses muszlinruhát felölteni. Még a nyaralókban is vannak összejövetelek és mulatságok, mennyivel inkább itten, hol a Margit-szigeten oly alkalmas hellyel bírunk estélyek és nyári bálok rendezésére. E szép estélyeken gyakran a legízletesebb társasöltözeteket szemlélhetjük. Ily elegáns társasöltözetek nagyrészt a legelegánsabb fürdőhelyekre szállíttatnak. E ruhák rendesen uszályos és kötényforma dísszel ellátott aljjal bírnak, mely némelykor a derékkal összefüggve, az úgynevezett hercegnő szabással (Robe Princess) bír, vagy lebbenyderék által egészíttetik ki és átlátszó moll fodrokkal van ékítve. Mégelegánsabb a ruha , ha a moll fodrok csipkék által pótoltatnak, azonban divatosabbak az előbbiek és igen gyakran alkalmaztatnak világos színű selyemruhákhoz. Más igen elegáns öltözetek sima és atlasszal csíkozott gaze de Chambéry kelméből vannak összeállítva, vagy pedig fehér francia organdy-ból rózsákkal vagy mezei virágokkal ékítve. Igen kedveltek még, főképpen fiatal asszonyok számára a csíkozott fekete grenadine felsőruha, melyek úgy mousseline aljra, mint színes tafota, foulard vagy gaze fölé, valamint fekete faille vagy grenadine ruhára alkalmaztatnak és mindenkor az öltözet eleganciáját emelik.

Legelegánsabbak az ily felsőruhák, ha gyöngyökkel kivarrt spanyol blondokkal ékíttetnek. A többi nyári szövet közt még a csíkozott perkál és creton kelméket kell kiemelnünk, fiatal lánykák részére pedig nagyon kedvelt ruhák a világos szürke mohairból készült öltözetek színes ékítéssel.

27th issue, 16. July:

Summer might no be the period for evenings and the posh lady world, in other times concentre to one place, now scatters towards every world part; but in the capital there's always an opportunity to wear a vivid coloured silk toilette or scummy, dainty mull dress. Even in the summer resorts reunions and parties held, but rather right here, where on Margaret island we have such a perfect place to arrange summer soirées and balls. At these nice soirées often we can muster the most stylish society toilettes. Such elegant society toilettes mostly delivered to the most posh bathing places. These toilettes regularly with train and apron-shape trimmed skirts, this sometimes correlated with the bodice, made in the so called princess-line (Robe Princess), or supplemented by peplum bodice and trimmed with sheer mull flounces. The dress is even more elegant, if the mull flounces replaced by laces, but the first is more fashionable and often setted on light coloured silk dresses too. Other very elegant toilettes assembled from plain or atlas striped gaze de Chambéry fabric, or else from white french organdy with rose or wild flower decorations. Also very favoured, especially by young wives the stripy black grenadine outer garment, above mousseline skirt, also above coloured taffeta, foulard or gauze, as well as used above black faille or grenadine dresses and everytime raises the elegancy of the ensemble.

Such outer garments are the most elegant, if decorated with bead trimmed spanish blonds. Among the other summer fabrics we have to note the striped percaile and creton fabrics, for young misses very favoured dresses are the light grey mohair ensembles with colourfull decorations.

Nyaralóruhák és nyári estélyi öltözetek/Holiday dresses and summer evening toilettes

 

29. szám, Augusztus 1.:

A derék ízletes szabása minden ruhánál fődologbak mondható és e tekintetben kitűnőek az oldalt s elől övvel, hátul pedig lebbennyel ellátott derekak. Míg azok elől a test karcsúságát emelik ki, a hátsó lebbeny a divatos dúznak legillendőbb befejezését képezi. E derekak ékítése többnyire más színnel bélelt, felfelé álló fodor által eszközöltetik. Egy másik új derékszabás az úgynevezett "Cuirasse" derék, öv nélkül, elől és hátul sima lebbennyel ellátva; ez gyakran más színű ujjakkal készül, díszítése pedig vagy paszomány vagy hímzés. E derékforma kissé testesebb hölgyeket ruház legjobban. Harmadik kedvelt szabás a "chemisette" derék, mely nem egészen testhezálló, az alj alá köttetik és öv által szoríttatik derékhoz. Ezen szabás főképp nagyon karcsú hölgyeket ruház jól, igen könnyű és főképp mosószövetekből készül. A derekak, ha nem készülnek éppen hangversenybe vagy estélyre, csakis elől vágatnak ki szívformában, szögletesen vagy tojásdad alakban. Az aljak díszítése igen változékony s azon ízlés, mellyel a tunikák jelenleg dudoroztatnak, páratlan.

A hazai fürdőhelyek közül leginkább Szilácsra küldték a legszebb ruhákat; külföldi fürdők közül pedig Marienbad és Franzensbadba. A balatonfüredi idény az idén nem egyesítvén annyi eleganciát, mint máskor. Az elegáns hölgyek fürdőhelyeken nagy gondot fordítanak az öltözködésre és naponta legalább négyszer változtatnak toilettet. Reggel a forráshoz vagy a fürdőbe egyszerű kosztűmöt viselnek vigogne kelméből vagy orosz vászonból, hozzá nagy ráncokba rakott blúzt bőrövvel, matrózgallérral és hímzett alsóinggel. Reggelihez valamint lovagláshoz és sétához valamivel keresettebb öltöny szolgál. Ez öltönyök leginkább nyers linonból vagy selyemből vagy francia cretonból a következőleg állíttatnak össze: 5-12 cm széles plisséfodor, hosszú és széles kötény, két helyütt hímzett betét által áttörve és épp oly módon befejezve. A derék szintén cretonból és hímzett betétből és csipkéből összeállítva. A dúz hátul széles szalag által van felhúzva. A délutáni órákban az elegancia folytonosan növekszin és table d'hotenál és hangversenyekben már a legkeresettebb öltözeteket láthatjuk. E toilettek nagyrészt selyem alsóruhából állanak, átlátszó felsőruhával, mely gyakran selyemmel vagy gyöngyökkel van hímezve. A vászonnemű mit e toilettekhez viselnek, nevezetesen a csipkézet, újjak és gallérok, valamint alsóruhák, mind a legnagyobb finomságban választatnak.

29th issue, 1. August:

The tasty tailoring of the bodice is the main point with every dress and in this regard excellent at the side and front belt, and at the back peplum supplemented bodices. While infront rises the slimness of the figure, the back pelpum is the fairest trim of the fashionable bustle. The decoration of these bodices is mostly different colour lined, up standing flounce. Another new bodice type is the so called "Cuirasse" bodice, without belt, infront and back supplemented with simple peplum; this often is made with different coloured sleeves, the decoration is either braid or embroidery. This bodice form suits slightly buxom ladies the best. The third favoured tailoring is the "chemisette" bodice, not quite tight fitting, fastened under the skirt and held to the waist by belt. This tailoring mostly becoming for really slender ladies, very light and mainly made of washable fabrics. The bodices, if not made for concert or evening, only cut out infront in V-shape, square or oval shape. The decoration of the skirts is really variant and the style, recently the tuniques bustled with, is impair.

Of the nativ bathing places the most stunning dresses were mainly sent to Szilács; of abroad bathing places to Marienbad and Franzensbad. The Balatonfüred season this year didn't unite that much stylishness, as before. The posh ladies at bathing places take big care for their clothing and during a day at least four times change toilette. In the morning at the well or in the bath simple costume worn from vigogne fabric or Russian linen, with wide pleated blouse with leather belt, sailor collar and embroidered chemisette. For breakfast also riding and walking slightly becoming dress sorted. These dresses mostly from raw linon or silk or French creton, setted as follows: 5-12 cm wide pleats, long and wide tablier, on two sides applicated with embroidered insertions and trimming of the same. The bodice also from creton and embroidered insertion and lace. The bustle at the back supported by a wide ribbon. In the afternoon elegance continuously grows and at table d'hote and concert the most becoming toilettes appear. These toilettes mainly made with silk under garment, with sheer outer garment often decorated with silk or beaded embroidery. The lingeries, worn for these toilettes, namely the laces, sleeves and collar, also the petticoats, all chosen with extreme tastefullness.

Nyári séta öltözetek hölgyeknek és gyerekeknek/Summer walking dresses for ladies and children

 

31. szám, Augusztus 16.:

Ami a divatot általában illeti, az e percben már az új őszi divat összeállításával foglalkozik. Az eszme, amit divatkészítők valósítani törekszenek a következő: egyszerűsítése a formáknak, csekélyebb díszítés és szolid színvegyületek, egyszóval egyszerű, ízletes toilettek. A többé vagy kevésbbé történeti mintaképeket utánzó kosztümök kedveltségükből vesztettek és ahelyett, hogy a hölgyek piperével túlhalmoznák ruháikat, inkább elvesznek a díszből, hogy az a termet szép formáit, természetes előnyeit mégjobban érvényesíthesse. Az úgynevezett cuirasse derekak, a hátrakötött kötényforma tunika, valamint az orosz felsőruha "á la Bulgare" például szolgálhatnak; és a páriszi hölgyek finom ízléséről tanúskodnak.

Az elegáns hölgy öltözeténél főképpen tekintebe veszi a hosszú, karcsú és jó szabású derékformát, ezután következik az elegáns tunika vagy kötény, mely elől és az oldalon a testhez simul és hátul fel van húzva. Ezek lennének az új divat alapelvei s fődolog, ha azokat szép olvasónőink oly módon alkalmazhatják, hogy azok személyiségük sajátságaival összhangzásban legyenek. Vegyük tekintetbe mindig azt, hogyha nem is lehetünk egyformán szépségek, nemünk kellemét a kifogásnélküli ízletes toilette mindenesetre növeli, s nem szép nő is lehet tetszetős finomság és elegancia által. Egy kis ízlés és jóakarat elegendő arra.

31st issue, 6. August:

In general concern of fashion, at this moment busy with the autumn fasion settings. The idea, that the dressmakers seek to achieve is the following: simplifieing forms, less decorations and solid colours, in brief simple, tasty toilettes. The more or less historical picture imitating costumes fell from favour and instead, that ladies would plaster the dresses with fineries rather take away decoration, to improve the figure's nice forms, natural goods. The so called cuirasse bodices, the back pinned apron shaped tunique, also the Russian outer garment "á la Bulgare" good for examples; and show the fine taste of parisian ladies.

The posh lady in clothing especially considers the long, slender and fine tailored bodice form, afterwards the elegant tunique or tablier, infront and at the sides sleeks to the body and gathered up at the back. These are the principles of the new fashion and main thing, if these used by our charming readers to be in harmony with their unique personalities. Let's respect we might not be equal beauties, the charms of our feminie leastwise raised by the perfect tasteful toilette, and even a not so beautiful woman can be gracious by delicacy and elegance. A little bit of taste and amity is enough for it.

Séta- és társaságiruhák hölgyeknek/Walking and society dresses for ladies

 

33. szám, Szeptember1.:

Egy német példabeszéd azt mondja: "Alles gute kommt von Oben" a divatra alkalmazva, és pedig magyarul így kellen ennek hangzania: "Minden szép Párizsból jön". Evvel korántsem akarnám mondani, hogy máshol, mint ottan szépet nem gyártanak, hanem hogy divattá csak akkor válik az, ha a páriszi divatkészítők azzá teszik. Így vagyunk a legújabb divattal, melyhez határozottan angol ízlésben szövött kelméket választanak. Ily szövetek különben már előbb is gyártattak; a praktikus angolok találmányai azok, kik utcaruhánál mindig kevésbbé néztek a szövet szépségére, mint annak a célszerűségére és tartósságára. Tagadhatatlan, hogy e szövetek előnyökkel bírtak mindig, azonban szépeknek az elegáns világ nem találta azokat, divatban nem voltak. Egyszerre azonban a párizsi divatkészítők meggondolják magukat és úgy vélekednek: Íme gyárosaink az új színeknek egy egész világát teremtették meg; utánozták az ég és föld minden teremtményeit s volt égszín, hajnalpír és holdfény, villám és felhőszín; volt tengerszín, Nílus és Dunaszín; minden virág, minden levél, a moha, fű, szalma, tej, kávé, csokoládé, arany, ezüst, bronz és számtalan más tárgyak voltak készítményeik eszményképei. A mostani túlcsigázott ízlés csak úgy kielégíthető, ha egyszerre a legszerényebb és legkevesebbet mutató kelmékhez térünk vissza. Legyen divat a "Home spun" (otthon szövött kelme) és így e szerény szövet, mint a mesebeli hamupipőke, egyszerre uralkodó divattá vergődött. Minél durvábbak a szövetek, annál több beccsel bírnak az elegáns hölgyvilág előtt.

Így van ez a külföld legelegánsabb fürdőhelyein, hol jelenleg a divatvilág tartózkodik. Ha tehát jelenleg nem is határozhatjuk még meg milyen lesz az őszi divat, onnan indulva ki, hogy "a nagy események előbb vetnek árnyékot" megjövendölhetjük, hogy minden bizonnyal ezen ízlésben is, a franciák leleményessége eredeti és változatos újdonságokat fog megteremteni.

33rd issue, 1. September:

A German adage says: "Alles gute kommt von Oben" using to fashion, it should sound something like this: "Everything good comes from Paris". Allthough I'm not trying to say, that elsewhere, like there nothing good is made, but into fashion only there becomes, if parisian milliners do so. This is the same with the latest fashion, for this categorically English style woven fabrics sorted. Such fabrics otherwise were produced before too; the inventions of the practical englishs, who always minded less the beauty of the fabric for street wear, rather the practicality and durability. Evident, that these fabrics always have had advantages, but to fine the elegant world never consered it to be, weren't fashionable. But in an instant the parisian milliners change their minds and approve this: The factories created a whole world of the new colours; mimicing every creature of sky and earth and we had sky colour, flush of dawn and moon light, lightning and cloud colour; we had sea colour, Nile and Danube colour; every flower, every leaf, the moss, grass, straw, milk, coffee, chocolate, gold, silver, bronze and various other objects were the ideas of their products. The recent exhausted taste only appeasable, if suddenly we return to the most modest and less showy fabrics. Let the "Home spun" (home woven fabric) be fashion and so this unpretending fabric, like in farytale Cinderella, suddenly became main fashion. The more ragged the fabric is, the more valuable to the posh lady-world.

This goes to abroad bathing places too, where the fashionable world resident now. So if right now we can't determine yet what will be the autumn fashion, starting from the point, that "big events raise shadow before" we can foretell, surely in this style too the cleverness of the french shall create original and varied novelties.

Séta-, házi- és társaságiruhák hölgyeknek és gyerekeknek/Walking, house and society dresss for ladies and children

 

35. szám, Szeptember 16.:

Mialatt az elegáns hölgyek vándorfecskékhez hasonlóan tengerpartra vagy kies nyaralóikra ráindultak megfeletkezve a jelenről és a múltról, sőt a jövőről sem gondolkodva (azaz jövő öltözékeikről), addig divatházaink legnagyobb buzgalommal fáradoznak, hogy őket a beálló hidegebb napokban minél kellemesebben meglepjék.

Hogy mennyi gondot, mennyi figyelmet vesz igénybe az újdonság kiválasztása és összeállítása, arról szép olvasónőink nagyobbik részének talán nincs fogalma, és dacára mindennek a vevő mégiscsak kritizál és a siker a tárgyak minden újdonsága és kecsessége mellett is igen kétséges. A mai divat nem autokrata uralkodó, a legfőbb ítélőszék az egyéni ízlés, a legfőbb tényező a fantázia. Ezért vonakodunk még a jövő őszi divat felől nyilatkozni.

A szövetek, melyek a divat "nagy újdonságait" (Hautes Nouveauteés) képezik, egészen durva kinézéssel bírnak, vastag egyenetlen fonalból szőve, pokróchoz hasonlítanak, az alapszín szürkés vagy barnás közte elszórva apró élénkszínű pontocskák. Egy másikfajta szövet a brochérozott szőrkelmék szintén nagy szerepet fognak játszani, ezek minden színben vannak meg, de főképpen a sötétkék és ecrue színek lesznek kedveltek; végre még bizonyos kockás és csíkos kelméket kell felemlítenünk, melyek azonban leginkább pongyola kosztümökre alkalmaztatnak.

Valamint a ruha szabások, úgy a felöltők is a legnagyobb változásnak vannak alávetve és legeltérőbb ízlésben készülnek. A legelegánsabb ékítést kakastoll készletek, prémek és szőrszalagok képezik. Az öltözetek sok ízben egy kis Margit-táska által egészíttetnek ki, a kalapok valamivel nagyobbak.

35th issue, 16. September:

While posh ladies as migrating swallows moved to sea-side or scenic summer resorts forgeting about present and past, even not thinging about the future (that is their future dresses), until then the milliner storers labour with the largest ardour, to surprise them more pleasantly in the arriving colder days.

How many problem, how many attention the sorting and arranging of novelties require, this most of our charming readers hardly know, and in spite of it all the customer still criticise and success beside every novelties and daintiness very ambiguous. Recent fashion isn't an autocrat ruler, the main magistrates is personal taste, the main factor is fantasy. So therefore we reluct to declare about next autumn fashion.

The fabrics, creating the "big novelties" (Hautes Nouveauteés) of fashion, have quite a ragged look, woven of thick uneven twine, similar to blankets, the basic colour is greyish or brownish amid scattered tiny vivid coloured dots. Another type of fabric are the brochére woollen fabrics, shall have a big role also, available in every colour, but mostly dark blue and ecrue will be favoured; finally we should note to some sort of checked or stripy fabrics, but these mostly used for negligée costumes.

Also as the dress tailorings, as the wraps under large changes and made in the most variant styles. The most elegant trimmings are cock feather sets, furs and woollen ribbons. In a lot of times the dress accessoried by a little Margaret bag, the hats are slightly bigger.

Őszi séta öltözetek hölgyeknek és gyerekeknek/Fall walking toilettes for ladies and children

 

37. szám, Október 1.:

"A nőnek első kötelessége szépnek lenni" mondja Madame de Girardin; és e szavakkal valóban nem az ideál személyes szépségre célzott, hanem egyszerűen azt akarta mondani, hogy az asszony mindenkor kedvesnek és kecsesnek mutatkozzék, mit nyájasság, jó ízlés, elegáns öltözet és finom társalgási mód által el is érhet. E szempontból a női hiúságot mindenkinek helyeselnie kell. Különben ki ne szeretné a fiatalságnál a tetszvágyat, ha alapját szívélyesség és változatlan jókedv képezik s ha az méghozzá jó ízléssel is párosul? Van-e köztünk egy is, ki ne érezné mennyire alá vagyunk vetve a divatnak? A jó ízlés magban értéktelen, ha az a divat ellen szegül, éppen úgy, mint a legdivatosabb öltözet is nevetségessé válik, ha nincs ízléssel összeállítva. Érdekes tanulmányokat nyújt e tekintetben jelenleg Párizsban a "Jelmezek kiállítása", a középkortól egészen a mostani ideig. Ha összehasonlítjuk a régebbi viselet módot a mai divattal, a nagyszerű haladás és a szabad szellem mely a mai divatot vezérli azonnal szembetűnik.

Annyira változatosak az őszi divatra előkészített újdonságok, hogy bizonyos divatról ma szó sem lehet. Mily pompa és mily változatosság a számtalan selyem- és divatkelmékben, mily fényűzés a párizsi mintaruhák kiállításában!

Mindazon kelmék közt, melyek az őszi idényre gyártattak az angol ízlésben szövött kelmék legnagyobb kedveltségben részesülnek. E kelmék, mint általában az angol kelmék nagyobb része, csupán szürke és barnás színben léteznek, sok ízben csíkosak vagy kis kockásak, olyan formák, mint a férfi öltözetekhez használtak.

Mindezen szövetekből a ruhák legnagyobb egyszerűséggel készülnek, az alj plisséfodorral, egyenes tunika csak hátul kevéssé trouszírozva. Kis jacket, derékban vastag ránccal elől átgomboló, áthajtott gallér és zsebek az oldalon és az előrészen jobbra; az egész csupán gomb dísszel. Az ily szövetekből különben gyakran csakis a felsőruha (tunika) készül. Azon hölgyek, kik ezen öltönydarabot kedvelik bizonyosan örömmel értesülnek, hogy ezen a télen igen divatos lesz; habár a legszebb selyemruhákon máris mellőztettek. E ruhákon hátul három széles ránc van alkalmazva, mely által elég bővekké válnak, hogy az uszály tökéletesen kiterjeszkedjék, elől pedig a térdnél kötényszerüleg hátra vannak kötve. A derékformákra nézve meg kell különböztetnünk a "Cuirasse" derekat és a derekat "á la Moyen age", ez utóbbi hátulk fűződik és plasztikailag emeli ki az egész termetet; a Marguerite derék elől hosszú és a csípőkön simán megfekszik. A Cuirasse derék ismeretes, ez sok ízben egészen fekete gyöngyökkel varratik ki és hozzá szintén egészen gyöngyökkel kivarrt kötények alkalmaztatnak.

37th issue, 1. October.

"The main duty of woman is to be pretty" said Madame de Girardin; and with these words truly she didn't mean the ideal personal beauty, but simply she tried to say, that woman always should appear kindly and dainty, with engaging ways, good taste, elegant dress and fine conversational mode achievable. In this regard everyone must look with favour on feminine vanity. Otherwise who wouldn't like youth's likeness, if the foundations are courtesy and constant gaiety and if paired with good taste? Is there anyone among us, who wouldn't notice how much we're under fashion? Good taste on it's own valueless if set face against fashion, just like as the latest dress becomes ridiculous if not assembled with taste. Interesting studies served in this regard in Paris at the "Costume exhibition", from the middle ages towards recent times. If we compare old wear mode with today's fashion, the great progress and the free spirit leading today's fashion instantly appears. 

So very different the novelties prepared to autumn fashion, so we can't talk about a certain fashion today. Such splendor and such diversity in the countless silk and fashion fabrics, such luxury in the assemblage of the parisian sample toilettes!

Among all the fabrics, produced for the fall season, the fabrics woven in english taste shared with the greatest favour. These fabrics, as commonly the most of the english fabrics, only exsist in grey and brownish colours, many times stripy or small checked, in such forms, as men's suits designed.

From these fabrics the dresses are made with extreme simplicity, the hem with pleated flounce, straight tunique only gathered slightly at the back. Little jacquette, at the waist with stiff pleat overlapped infront via buttons, turn-up collars and pockets at the sides and to the right infront; the whole decorated only with buttons. Otherwise from such fabrics often only the outfit (tunique) is made. The ladies, who prefer this suit assuredly happy to learn, that during this winter shall be very fashionable; although on the most beautiful silk toilettes already neglected. On these toilettes at the back three wide pleat setted, by this becoming wide enough to expand the train perfectly, and infront at the knees knotted to the back in apron shape. About the bodice forms we have to seperate the "Cuirasse" bodice and the "á la Moyen age" bodice, the second back laced and raises the whole figure plastically; Marguerite bodice with long front and simply lays on the hips. As known about the cuirasse bodices in many cases stitched wholly with black beads, and for it also wholly bead stitched tunique used.

Őszi séta- és háziruhák/Autumn walking and house dresses