Budapesti Bazár 1876

2015.01.07 09:40

1. szám, Január 5.:

A tarlatán mindenkor a legkedveltebb farsangi, báli szövetek közé tartozott s jelenleg is az, különösen fehérben, azonkívül a rózsaszín, kék, sárga színben és ezüsttel vagy arannyal nyomott és szőtt tarlatánokból igen díszes öltözetek állítatnak össze. A tarlatán ruhák rüssel és fodrokkal igen dúsan halmoztatnak el. Virágfüzérekkel, csokrokkal egészítik ki a díszesebb ruhákat. A tarlatán jelenleg oly olcsó, hogy a legdúsabban kiállított ruha is, főképp ha honn készül, kevés költséggel előállítható, a leggazdagabban kiállított ruhára két vég 6/4 széles tarlatán elégséges.

Báli öltözetekre igen kedveltek a gazírok fehér alapszínben, fehér és színes csíkozattal, színes virágzattal és pettyekkel, ugyanily könnyű selyemszövet "crépe de soec" báli ruhákra igen díszes, különösen fehér illusionnal díszítve.

A báli toilettekhez való hajfodrászatok dús hajzatnál saját vagy betétekkel ellátott hajfonatokból rendeztetnek. 

Az idei bálokra csakis finom fehér kesztyűket készítenek a kesztyűsök, a chamois*, szalmaszín, sárga kesztyűk kimentek a divatból.

Báli cipők kaphatók fehér angol kelméből, magas topán előfűzős fehér atlaszból, bármilyszínű selyemből elegánsan kiállítva francia sarokkal, fehér angol vászonból kötőszalaggal és sarokkal, kivágott cipő selyemből francia sarokkal, finom angol brünelből.

*Zergebőr

1st issue, 5. January:

Tarlatan always included the most favoured carnival, ball fabrics and it is recently too, especially in white, besides pink, blue, yellow colours and from silvery or golden pressed and woven tarlatans very ornate dresses assembled. Tarlatan dresses opulently plied with rouches and flounces. The ornate dresses completed with flower garlands, bows. Tarlatan now is so cheap, that the most opulently assembled dress too, especially if home made, can be produced with less costs, for the most opulently assembled dress two bolts of 6/4 wide tarlatan enough.

For ball dresses gauzes very favoured in white basic colour, with white and coloured stripes, colourful flowers and dots, similar light silk fabric "crépe de soec" very fancy as ball dress, especially when trimmed with white illusion.

For ball toilettes the coiffures with opulent hair made of own or with chignon plaits.

To the recent balls only fine white gloves were made by the glove-cutters, the chamois, straw coloured, yellow gloves went out of fashion.

Ball shoes available from white English fabric, boot with front lacing from white atlas, anycoloured silk assembled elegantly with French heels, from white English fabric with ribbon ties and heels, half shoes from silk with French heels, from fine English brunel.

Báli öltözetek/Ball toilettes

Báli toilettek kiegészítéséhez való tárgyak/Accessories for ball toilettes

Báli legyező marabu tollal környékezve/Ball fan with marabou feather trim

 

5. szám, Március 5.:

Minthogy a ruhák jellegüket folytonosan megtartják, a szoknyák nem igen bővek, díszítésük nagyobbrészt most is hátrészre irányul, felül három-négy egymás alá simuló mély ráncokba hajtatnak, belül a ráncokat, hogy végig lefelé simuljanak pertlivel erősítik meg vagy össze aggatják, e ráncokig futnak a most különösen kedvelt hosszú, kötény alakú tunikák, melyeknek hátrész végei nem futnak fel ráncokba, csupán két-három ráncba hajtva, hogy elől hullámos, de hátrasimuló ráncokat képezzenek, végig levarratnak és szalaggal ellátott nagy csokorral ékíttetnek. Hogy e nehézkes díszítések mellett is a ruhák formájukat megtartsák a legdivatosabb turnüröket használjuk a ruhákhoz. A turnürök különböző kelmékből készíthetők, a turnür belső részét, különösen felül melyre a szegélyeket alkalmazzuk, lószőr kelméből is vehetjük, a többi lehet fehér vagy szürke perkál, shirting vagy más kemény kelme, a keskeny bodrozatot finom perkálból készíthetjük. A lószőr szoknyák is igen alkalmassak a mostani öltözékekhez, ily szoknya turnürt is nélkülözhetővé teszi.

5th issue, 5. March:

As dresses constantly keep the form, skirts aren't so wide, the decoration now too directed backwards, the upside folded into three-four deep pleats form-fitting upon each other, from the wrong side these pleats, to fit downwards all along supported by tapes or attached to each other, towards these pleats run the recently stylish, apron shaped tunique, the back endings don't run up on the pleats, only folded two-three times, to create an infront pleated but backwards oscular drapery, all along sewn down and decorated with a big ribbon bow. Beside these heavy decorations to support toilettes in form keeping the most stylish tournures used under the dresses. The tournures can be made from various fabrics, the wrong side of the tournure, especially the upper part where the trims are attached, can be sorted from horse hair-cloth too, the rest can be made from white or grey percale, shirting or other stiff material, the narrow ruffles might be made from fine percale. Horse hair-cloth petticoats are very suitable for the recent toilettes too, such petticoat neglectes tournure wholly

.

Turnürök sétaruhához és uszályos ruhákhoz/Tournures for walking and train dresses

 

6. szám, Március 20.:

A tavaszi divatot bár mégcsak zsengéjében látjuk, azt sejteti velünk mégis, hogy a tavaszi kelméket igen választékos minőségben hozza a divat piacára, a választás már most is oly teljes, hogy a legszebb tavaszi öltözékek állíthatók azokból össze.

A tavaszi új kelmék között a világos színek vannak túlnyomólag képviselve, összhangzó sima, csíkos és kockás színekben, amiből ismét azt következtetjük, hogy a ruhák alja sima, a tunika és derék kockás vagy csíkos kelméből készül a tavaszi öltözékekhez.

Egy tökéletes öltözékhez szükséges 16 méter kelme (eddig 20-24 rőf), ha az öltözéket két színből állítjuk össze aljának díszítéssel együtt veszünk 9, felsőruhának 7 méter kelmét. Selyem ruháknál is ezen arány veendő tekintetbe. Könnyű tavaszi posztóból összeállított öltözékek egybeszabott felsőruhával (casaque) készültek eddig, ezen irányt most csak idősebb hölgyek öltözékeinél használják, fiatal hölgyek zsebekkel ellátott rövid kabátkával és külön hosszú tunikával készült öltözéket viselnek, ezen öltözék a fővárosban a sétányok általános divatja.

6th issue, 20. March:

Although we only see the spring fashion in it's juvenilia, however foreshadows that the spring fabrics will be presented on fashion's market in very various quality, the muster immediately so entire, that the most beautiful spring dresses can be assembled from these.

Among the new spring fabrics the pale colours represented prevailingly, harmonious plain, stripy and tartan colours, of this we can again conclude, that the skirt of the dresses plain, the tunique and bodice made of tartan or stripy fabrics for spring toilettes.

For a perfect toilette 16 meters fabric needed (so far 20-24 yard-wand), if the toilette assembled from two tones for the skirt with trimming let's take 9, for the outer garment 7 meters of fabric. With silk dresses this ratio calculated too. Toilettes assembled from light spring cloth with garment all in one (casaque) were made till now, this trend only used at elderly ladies' toilettes now, young ladies wear short jacquettes with pockets and seperated tunique toilettes, this outfit is the common fashion at the capital's promenades.

Tavaszi turf-, promenád- és sétaruhák/Spring turf, promenade and walking dresses

 

7. szám, Április 5.:

A tavaszi felöltők nem sokat különböznek a mult éviektől szabásra nézve, paszománnyal és rojttal díszített mantilkák, férfi kabátkákhoz hasonló csinos felöltők egészítik ki a tavaszi díszes öltözékek felsőjét, melyek nagyobbrészt szürke és fekete posztóból, melegebb tavaszi kelmékből készülnek.

Tavaszi kalapokban nincs tökéletes megállapodás; a hölgyek gömbölyű és francia formájú kalapokat viselnek, s saját tetszésük és ízlésük szerint homlokra helyezik vagy egyenesen a kontyon viselik.

7th issue, 5. April:

The spring wraps don't vary much from last year's touching the tailoring, mantelets trimmed with braid and fringe, pretty coats similar to men's coats accessory the spring-time ornate dresses' outfit, these mostly made from grey and black cloth, warmer spring fabrics.

There's no perfect appointment in spring hats; ladies wear roundy and French form hats, and after own favour and taste set on the forehead or straight on the bun.

Tavaszi köpenyek és kalapok/Spring mantles and hats

 

10. szám, Május 20.:

A mosóruhák ékítésénél arra kell figyelni, hogy mosáshoz a ruha alkalmas legyen, annak pedig a csipke és fodor ékítés felel meg a legjobban. Láttunk mosóruhákat dúsan ékítve, de ékítéshez oly tárgyak használtattak, hogy a ruhát mosáskor szét kellett fejteni és újra elkészíteni, kivételt képeznek a sétaruháktól az estélyi- és báliruhák, melyek selyemmel és szalaggal díszíttetnek. 

Kevés változással a díszítésben, nagyobb részt nagy tunikával készülve láttunk mégtöbb öltözéket a raktárban sima és csíkos kelméből. A virágos és csíkos kelmét csakis tunikának, ékítésnek, a sima kelmét pedig ruhaalj, derék és ujjaknak használják, ha pedig a ruha egyszínű és minőségű kelméből készül, ez esetben a fodor és rüss ékítéshez fehér, fekete vagy a most divatos és kedvelt créme csipkét, sőt tunikáknak créme kelmét is használnak csipke és kelmefodor ékítéssel.

A barege, finom nyári silk és selyem csíkokkal szőtt kelmékből az öltözetek sál tunikákkal, fodrokkal, dudorokkal, zsinórral és barkás rojttal ékítve készülnek.

10th issue, 20. May:

When trimming the washable dresses attend to, that for washing the dress should be handy, and for this lace and flounce trimming fit the best. We saw washable dresses with opulent trimmings, but for the trimming such kit was sorted, that during washing the dress had to be unseamed and remade again, exceptions are from walking dresses the evening and ball dresses, these trimmed with silk and ribbon.

Little alterations in decoration, mostly tailored with big tunique more dresses were seen at the store from plain and stripy fabrics. The floral and stripy fabric used only for tunique, trimming, and the plain fabric for skirt, bodice and sleeves, and if the dress was made from uni-coloured and quality fabric, in this case the flounce and rouche trimming from white, black or the recently fashionable and favoured créme lace, furthermore for tuniques créme fabric used too with lace and fabric flounce trim.

The barege, soft summer silk ans silk stripy woven fabric dresses made with shawl tuniques, flounces, bulges, soutache and grain-tassel trimmings.

Nyári reggeli, házi, séta, látogatási és társasági öltözetek hölgyeknek/Summer morning, in-door, walking, visiting and society toilettes for ladies

 

12. szám, Június 20.:

A pique, barege, batiszt, creton és perkál, ezek a nyári idény rég ismert és legkedveltebb kelméi. Ily kelmékből készülnek a legszebb nyári öltözetek a sétányokon, a zöldben, fürdőhelyeken, a legelegánsabbtól a legegyszerűbb reggeli ruhákat látjuk ezen kelmékből összeállítva, a mezőn munkálkodó természet gyermeke is a pihenés napján ily szövetből készült, ünnepies köntösbe öltözködik. Mi sem ajánlhatunk kedves előfizetőinknek a nyári idényre öltözékeik összeállítására, használatára fenn elsorolt kelméknél egyebet, s ezek ez évben oly változatosságban, a legszebb színekben kaphatók kockás, virágos, csíkos és egyszínben, azok között a legkedveltebb a sárgás vajszín, créme és a természetes, úgynevezett "ecru" színű kelme, különösen a vajszínű sárgás kelme a hölgyeknél legkedveltebb s ez lesz a nyári idény általános divatja.

Egyszínű kelmékből készült ruhák alját két-három széles fodorral díszítik, kivételesen nagy fodrokkal körözött tunikákkal látják el, kiegészítve világoskék vagy lilaszínű szalagból formált csokrokkal. A sima magas páncél- (vért) derék legkedveltebb a nyári öltözékekhez, a derék bélését felül kimetszik, elől fűzőre alkalmazzák, csupán gombokkal látják el, a derekat minden dísz nélkül hagyják, csupán a szűk vagy bő ujjakat a szoknyával összhangzóan, gazdagon ékítik.

A pique ruhák fehér vagy fekete kelmeszegélyzettel, egyben szabott felsőruhával, úgynevezett "princess"-tunikával készülnek, a felhúzott, feldudorozott részeket lilaszín vagy kék ripsz szalag, nagyobbrészt azonban fekete selyembársony szalagcsokrok egészítik ki. Nehezebb kelmékből, sőt perkálból készült ruhák szintén princess-tunikával állíttatnak össze, ily egyben szabott felsővel készült ruhákat azelőtt "princess-ruhák"-nak nevezték, most azonban a "princess-tunika" elnevezést onnan nyerte, hogy a princess-ruhák alját bő, tunika formára szabják, ahhoz hasonlólag ékítik s ekképp egy csinos és díszesen elkészített princess-tunika, azaz derékkal egyben szabott tunika, az öltözék legdíszesebb kiegészítője. A princess-tunikát használják nehezebb kelmékből készült utazó ruhákhoz is.

12th issue, 20. June:

The pique, barege, lawn, creton and percale, these are the long known and most favoured fabrics of the summer season. From such fabrics the most beautiful dresses are made for the promenades, green land, bathing place, we can see from the most elegante to the simpliest morning gown assembled from these fabrics, nature's child too working out at the field on the rest-day dresses into festive frock made from such fabric. We can't advice anything else neither to our dear subscribers for the summer season to assemble, wear the toilettes, but the noted fabrics before, and these in this year so variant, available in the most beautiful colours in checked, floral, stripy and uni-coloured, from these the most favoured are the yellowish butter-colour, créme and the natural, so called "ecru" coloured fabric, especially the butter-coloured yellowish fabric is the most prefered by the ladies and this shall be the general fashion of summer season.

The uni-coloured dresses' skirt trimmed with two-three wide flounces, supplemented with an extraordinarily big flounce surrounded tunique, accessoried with light blue or violet coloured ribbon bows. The simple high cuirasse bodice is the most favoured for summer dresses, the lining upside cut out, infront laced, only buttons added, the bodice left ungarnished, only the tight or loose sleeves in harmony with the skirt, richly decorated.

The pique dresses made with white or black fabric facings, with outer garment all in one tailored, so called "princess"-tunique, the gathered, puffy parts supplemented with violet coloured or blue rep ribbon, but mostly with black silk-velvet ribbon bows. The heavier fabric, furthermore percale dresses too assembled with princess-tunique, such all in one tailored garments before were known as "princess-dress", but now the "princess-tunique" name gained, that the bottom of the princess-dress tailored in loose, tunique shape, trimmed similary and thus a pretty and fancily assembled princess-tunique, namely tunique tailored in one with the bodice, is the fanciest accessory of the dress. Princess-tuniques used to heavier fabric travelling dresses too. 

Nyári fürdőhyeli- és sétaruhák/Summer walking and bathing place toilettes

 

16. szám, Augusztus 15.:

Eddigi tapasztalataink azon meggyőződésre vezettek, miszerint a divat minden idényben a legnagyobb változatosságot, legtöbb újdonságot a fövegekben tünteti elő. Az öltözékekben is történnek átalakítások, újabb és újabb formák váltják fel egymást, azonban oly irányt követ abban a divat sokszor, mely a lefolyt idény kedvelt s általános divatjának csak folytatása, miszerint az eddigi mintákban látott őszi kelmék nagyobbrészt princess-tunikákra készültek és állítattak elő - pedig mint kedves előfizetőinknek is tudomásuk van arról, hogy a tavaszi és nyári divat ezen ízlésben vívta ki az általános kedveltséget.

A divatárúsnők kirakataiban láttunk nemezből és selyemből igen csinos pörgekalapokat egyszerűen bársonyszalaggal, vagy ráncokba hajtott selyemmel körülfonva fehér, fekete vagy színes szárnytollal ékítve. E csinos pörgekalapokhoz a frizurákat egyszerűen viselik, vastag fonatokat fonnak és koszorú alakban lecsüngőleg hátul feltűzik, vagy egyszerűen a hajat nyitva simán fésülve hálóba helyezik el. Különösen a háló-viselet ismét kedveltebbé tűnik fel a divatban s okvetlen az őszi és téli toilette kiegészítője lesz. Célszerűnek is tartjuk, mert csinossága mellett a hajat óvja a kihullástól, s a hálók alkalmazásánál a frizura kisebb lehet, a fodrászat kevesebb vendéghajjal rendezhető.

Lapunk több ízben említette a somogyi formájú és "Blaháné" elnevezésű főkötőt is, folytonosan nagyobb elismerésnek örvend és tetszésben részesül. Lila, kék, piros és rózsaszínben a legszebben kiállíthatók, fekete színben idősebb hölgyeknek szintén igen díszes. A főkötő estélyi, színházi öltözékek igen díszes kiegészítője, valamint lakodalmi öltözékekhez is alkalmas. A főkötőhöz kisebbszerű frizurák állnak jól, elől homlok felett a haj elválasztva, két oldalrészén hullámosan fül felé fésülve, hátul fonadékból koszorúk alkalmazhatók hozzá lecsüngve vagy feltűzve.

16th issue, 15. August:

The foregoing observations productived us of that conviction, according to which in every season the greatest variety, the most novelties appeare in the hats. Alterations happen in clothing too, more and more forms rotate with each other, but often fashion follows such direction, what is only the continue of the latest season's prefered and common fashion, accordingly the autumn fabrics seen on the models recently mostly were made in princess-tuniques and assembled afterwards - but as our dear subscribers should know by now, that the spring-time's and summer's fashion worked out general favour within this taste.

In the fashioners' windows we saw very pretty felt and silk hats with simple velvet ribbon, or pleated silk plait wreathe around decorated with white, black or coloured wing feather. For this pretty hats the coiffures made simply, wide plaits setted and in wreathe shape stitched up at the back to hang down, or simply the hair combed and arranged in a net. Especially the net wear appeares to be favoured again in fashion and perforce shall be the autumn's and winter's toilettes accessory. We find it practical too, beside the prettiness hair protected from falling, and while using nets the hair-do can be smaller, the coiffure can be arranged with less chignons.

Our journal had often mentioned the "somogyi" shaped and "Blaháné" named cap too, constantly honoured better and better. In violet, blue, red and pink can be setted the most beautiful, in black for elderly ladies also very ornate. The cap is the fancy accessory of evening, theatre dresses, also suitable for nuptial toilettes. For caps smaller coiffures are fitting, infront above the forehead the hair seperated, on the sides combed wavily above the ears, at the back plait wreathes can be arrangeded as hanging down or pinned up.

Őszi-téli frizurák, kalapok és egyéb kiegészítők/Fall-winter coiffures, hats, bonnets and other accessories

Fiatal hölgyeknek való estélyi vagy színházi fejékek, idősebb hölgyeknek való társalgási főkötő

Caps for young ladies as evening or theatre wear, society cap for elderly ladies

 

17. szám, Szeptember 1.:

A meglepőleg szép, ízléssel előállított öltözékek azt sejtetik velünk, miszerint az őszi és téli divat igen díszes és választékos példányokban lesz bemutatva, s jelenleg mégcsak előcsarnokában vagyunk az őszi divatnak, máris örömmel állunk meg egyes tárgy mellett, elmerengve annak ízléses összeállítása, szépsége felett, bár az öltözékek között többet láttunk olyat, mely a legördült tavaszi és nyári divat folytatása, csinosítva, ízléssel átváltoztatva.

Meggyőződtünk afelől is, miszerint a tunikák folyton kecsesebb és bájosabb alakot öltenek fel, pedig oly gyakran megkísérlették a divat teréről azok leszorítását, különösen a princess-tunikák alkalmazásával; azonban a csinos öltözékek arról tanúskodnak, hogy a jövő két évadban is mindkettő az öltözékek díszes, kedvelt kiegészítője lesz. A sál formájú tunikák különösen szépek, a ruha alját eszményileg foglalják körül, oldalrészén ráncokban felszedve, nagy csokrokba összekötve és eszményileg rendezve.

A derekak is igen kecses formájúak, elő- és hátrészen valamint ujjakon zsinórozva, egykor a kedvelt, csinos magyar öltözékekhez használt elől zsinórral összefűzött derekakat tüntetik előnkbe.

Az öltözékek, ruhák, felöltők, köpenyek legkedveltebb díszítése az őszi és téli évadban is a paszomány, zsinór és gomb-ékítés lesz, mint az öltözékekekn máris látható.

17th issue, 1. September:

The amazingly nicely, tastefuly assembled toilettes give us the suspect, according to which the fall and winter fashion shall be displayed in really ornate and elegant samples, and recently we're only in the atrium of fall's fashion, immediately we stop with pleasure infront of each model, pondering over it's tasteful assemblage, beauty, though we could see among the toilettes a lot that continue the falling summer's fashion, tittivated, alternated with taste.

We're convinced too, that the tuniques always get shaped in more dainty and charming forms, but so many times they were tried to be pushed down from fashion's field, especially by using the princess-tuniques; but the pretty toilettes proove that in the up-coming two seasons too both shall be the fancy, prefered accessory of the toilettes. The shawl-shape tuniques are specially nice, surrounding the skirt ideally, at the sides gathered up in pleats, tied in a big bow and setted ideally.

The bodices also have a very dainty form, at the front and back also on the sleeves laced, the once prefered, pretty hungarian dresses's front laced bodices appeare.

The most favoured decorations for toilettes, dresses, wraps, mantles in the fall and winter seasons too are braid, soutache and button trimmings, as we can see already on the toilettes.

Társalgási öltözék sál formájú tunikával                  Öltözék princess-tunikával/Dress with princess-tunique

Society toilette with shawl shaped tunique

Őszi öltözékek, paletó/Autumn toilettes, paletot

 

20. szám, Október 15.:

Az őszi és téli divat nemcsak kelmékben mutatott fel nagy választást, hanem felöltőkben is. A kelmék közül a vastagszál szövésűek, mint az őszi és téli idény kedvelt kelméi tűnnek elő. Ezen minőségű kelmék két éve már, hogy a gyárosoknak az őszi és téli kelmék előállításához irányadóul szolgálnak és csak szövésben ütnek el némileg az előbbiektől; a mostaniak apró mustrázattal, matelasse kockázattal, keskeny és széles csíkokkal, damassé virágzattal, domború irdákkal és cirádákkal vannak szőve. A csíkok, cirádák, sőt a virágzat is a kelmékben nagyobbrészt selyem, színre nézve pedig: a két színt játszó sötétkék a legkedveltebb, rendes színek a drap, szürke, sötét vörösbarna (bordó) és fekete, melyek közül több színes csíkokkal és virágzattal van szőve.

A szűcsárú, szőrmekelmével bélelt és prémezett téli felöltőket is átnéztük. Ezen öltönyökben sincs tökéletes megállapodás, különféle formában készülnek, legkedveltebbek az egy rőf hosszú, félig testhez simuló kabát és zubbony formájúak, fekete barnás skonk prémmel, feketére festett rókaprémmel, mosómedveprémmel prémezve. Mi azonban a bundákat tartjuk most is a legcélszerűbbnek, ezek a célnak legjobban megfelelők. A téli idényre a karmantyúk közép nagyságúak.

20th issue, 15. October:

The fall and winter fashion didn't only produce big muster in fabrics, but wraps too. From the fabrics the thick thread woven, as the prefered fabric of fall and winter season appeared. These quality fabrics since two years from now, to serve as direction to the mill-owners to produce fall and winter fabrics and only in weaving vary slightly from the previous ones; recently woven with small muster, matelasse checks, narrow and wider stripes, damassé florals, bulging scrolls and quirks. The stripes, scrolls, even the florals too mostly are silk in the fabric, and the colour is: the shot of dark blue is the most favoured, common colours are drab, grey, dark brownish red (bordeaux) and black, of which several woven with colourful stripes and florals.

The furriers, fure material lined and fur trimmed winter coats were reviewed too. There's no perfect agreement with these frocks neither, made in various forms, the most prefered are the one ell long, half tight fitting coat and spencer forms, with black brownish skunk fur, black painted fox fur, raccoon fur. But we concider fur coats as the most practical, the most suitable for the purpose. For the winter season muffs are demi sized.

Téli séta-, látogatási- és promenád ruhák/Winter walking, visiting and promenade dresses