Budapesti Bazár 1875

2014.12.16 14:47

4. szám, Február 20.:

A mozgalmak, melyek eddig a tavaszi divatra nézve történtek, még nem léptek tökéletesen a kivehetőség stádiumába, az ízlésben még nincs megállapodás, csupán azon előkészületekből sejthető, hogy a farsangban uralkodó fehér szín helyett épp rokontársa, a fekete szín foglalja el helyét, mert az eddig külföldről érkezett divatfutárok azt a hírt kürtölik legjobban.

A fekete szín mellett nagy szerep jut a kockás kelméknek is, a múlt ősszel csak mozgalomként mutatta magát, a tavasszal azonban egész hatalmába helyeztetik, különösen drapp alapszínben vörös és kék kockával lesz a divat uralkodó színe.

Tavaszi séta-, estélyi- és látogatási öltözékeknek a fekete selyemruha a legelegánsabb. A selyem olcsósága miatt lett oly kedveltté a fekete szín.

4th issue, 20 February:

The movements, happened in point of spring fashion, aren't in the perfectly distinct stadium yet, there's no appointment in style yet, only suspected from those preparations, that carnival's reign white colour replaced by it's relative, the black colour will step in place, because arriving foreign fashion couriers blow this horn mostly.

Beside black colour big role given to tartans too, last autumn appeared as only movement, but during spring shall be ruling wholly, especially in drab basic colour with red and blue checkes shall be the reign colour of fashion.

As spring-time walking, soirée and visiting toilettes black silk dress is the most elegant. Due to the cheapness of silk black had become so favoured.

Fekete faille selyemruha és fekete selyemtafota ruha/Black faille silk dress and black silk taffeta dress

Sétaruha kockás kelméből, elő- és hátrésze/Plaid fabric walking dress, front and back views

 

8. szám, Április 20.:

A szép meleg napok beálltával a tavaszi divatot mostmár egész pompájában szemlélhetjük. A fővárosban a divat általános bazárja a dunaparti korzó és Váci utca, e két sétahelyen - míg a természet bájaival a főváros lakosságát a Margit szigetre nem vonzza - a legváltozatosabb tarkaságban láthatjuk a divat újdonságait.

A ruhák alja nem a túlságos hosszú uszályt tartotta meg, azonban díszítése dúsabb, mint múlt évben, több sor széles fodrot vagy rüsst láttunk a szoknyákon körülvarrva; a gyöngyékítés általában kedvelt, különösen a feketeruhák tunikáját, a fekete ternoból készült tavaszi felöltőket dúsan varrják ki azzal.

A gazdag díszítésű ruhaaljakhoz ami legújabb és legkedveltebb, majd minden ruhához kötény alakú tunikát láttunk, hátrésze nagy csokorral összefoglalva és széles, hosszú szalaggal díszítve.

8th issue, 20. April:

With the arriving nice warm days now we can muster spring fashion in it's full finery. At the capital fashion's general fancy-fairs are the promenade of Danube's side and street Váci, on these two promenades - as long as nature with it's charms won't seduce the residents of the capital out to Margaret island - we can muster in the most variant diversity the novelties of fashion.

The skirts of the dresses kept the demi-train, but the trimming is more opulent as last year's, we saw several rows of flounces or ruches surrounding the skirts; bead decoration commonly favoured, especially the tunique of the black dresses, black terneaux spring mantles opulently stitched with this.

For the richly decorated skirts as the newest and the most favoured, almost for every dress we saw apron shaped tunique, the back part knotted with a big bow and decorated with a long, wide ribbon.

Tavaszi látogatási- és sétaruhák/Spring's visiting and walking dresses

 

11. szám, Június 5.:

Fürdőre és zöldbe! Ez most a jelszó a fővárosban, ez a jelszó vidéken: június hó első felében kik a fürdői idényt élvezni óhajtják nagyobbrészt útra is kelnek. Tömegesek a megrendelések a divatcsarnokokban, naponta küldenek vidékre fürdői öltözeteket, finom angol kelméből készült reggeli- és sétaruhákat, szürke mellirozott kelmékből lilaszín szegélyzettel, fehér és sárga pique ruhákat, legtöbb azonban creton, lenkelme, oxford, sephir és oroszvászonból készült.

A fehér mull, creppe lisse és batiszt ruhákon legnagyobb szerepet visznek a fodrok, nemcsak a mosható, hanem a könnyű szőr, selyem és barege ruhák is így készülnek, két széles és két keskenyebb fodorral afelett szegély és rüss, hozzá csinos kötényalakú tunika hasonló ékítéssel, lebbeny vagy páncélderék egészíti ki a ruha felsőjét.

11th issue, 5. June:

Out to bathing place and verdure land! This is the word now in the capital, and the word in the country: in the first part of June who wish to enjoy the bathing season in the main already on the road. Orders are masse in the milliner stores, bathing toilettes sent to the country daily, fine English fabric morning and walking dresses, grey highlighted fabrics with lilac facings, white and yellow pique dresses, but the most are made of creton, flax fabric, oxford, sephire and russian linen.

On white mull, creppe lisse and lawn dresses pig role given to flounces, not only the washable but the light woollen, silk and barege dresses are made in the same way too, with two wide and two narrow flounces above this trim and rouche, with pretty apron shaped tunique with similar decoration, peplum or cuirasse bodice accessories the dress.

Fürdői vagy zöldbe való öltözék                            Kerti öltözékek/Garden toilettes

Bathing place or verdure land toilette

Fürdőbe és zöldbe való öltözékek                                  Látogatási öltözék aplikációval és uszályránccal díszítve

Bathing place and verdure land toilettes                        Visiting toilette with application and pleated train decorations

 

13. szám, Július 5.:

A nyár legkedveltebb divatja még folytonosan a nyersszínű vászon és vászonbatiszt kelme, s hogy a szín kissé tarkázva is legyen, ily kelmékből készült ruhákat 4-6 cm széles, áttört aplikáció bordürrel ékítik, mely díszítés fekete és piros színben kapható és áll levelek, virágok, lombozatokból, fehér láncöltésekkel erezve és körözve. Használják a kötényalakú tunikák körülszegélyezéséhez, fodrok, derekak ékítéséhez, nyerssszínű kelméhez kapható hasonszínű csipke és betét s ugyanolyan célra használják, mint az aplikált bordürt.

Most van a fehér mull és pique ruhák idénye is; ezek szintén egyszerűen és dúsan, szalaggal, csipkével, virággal, válldísszel, szalaggal, betéttel, rüssel, dudorokkal, szegélyekkel és fodrokkal ékíttetnek.

13rd issue, 5. July:

The most favoured fashion of summer is still the ecrue coloured linen and lawn fabrics, and to slightly mottle the colour, dresses made of such fabrics decorated with 4-6 cm wide, open-work application bordure, this trimming available in black and red colours and from leaves, flowers, leafages, with white chain-stitch tracery and trim. Used to surround the apron shaped tuniques, to trim flounces, bodices, for ecrue coloured fabrics similar toned lace and insertion available too and used for the same purpose as the applicated bordure.

This is the season for the white mull and pique dresses too; these also simple and opulent, decorated with ribbon, lace, flower, yoke trim, frill, insertion, rouche, bulges, facings and flounces.

Utiöltözetek, fürdőhelyi sétaruhák/Travelling dresses, bathing place walking dresses

 

14. szám, Július 20.:

Divattudósításunkban eddig a divatban felmerült nagyobb tárgyak újdonságait ismertettük, azok között említettük több ízben, miszerint ruhakelmék között legkedveltebb volt az idén a nyersszínű kelme, abból készültek a legszebb és legegyszerűbb öltözetek, készülnek azonban még most is tulajdonszínű vagy fehér csipke díszítéssel és áttört kelméből, kötényalakú tunikával. A mosóruhák ékítéséhez láthattunk a kereskedésben kitűnő jó, erős, úgynevezett "triming" apró kerekekehez hasonló hímzésű, áttört lyukacsos csipkét, mely fehér ecrue és drapp színben kapható, s tartóssága miatt különösen ajánlhatjuk kedves előfizetőinknek. A mosóruhákat díszítik mosópertlivel.

A ruhák folytonosan megtartották jellegüket, a szoknyák nemigen bővek, díszítésük nagyobbrészt hátrészre irányul, felül a szoknya négy-öt egymásalá simuló mély ráncban, mely egy széles hólyagráncot képezvén hajtatik, belül a ráncokat, hogy végig lefelé simuljanak megerősítjük pertlivel vagy összeaggatjuk; e ráncokig fut a kötényalakú tunika két vége, melyet szalaggal ellátott nagy csokor vagy a ráncokon végigfutó apró csokor díszíti. Hogy a szoknya hátrészére alkalmazott nehézkes dísze mellett is formáját megtarthassa, fehér vagy szürke lószőrből, dudorok vagy fodrokkal ellátott, úgynevezett tournureket viselnek alatta. A lószőr szoknyák is igen alkalmassak a mostani öltözékekhez, különösen a két részen tenyérnyi széles ráncokkal egészen végig felvarrva, emellett nélkülözhető a tournure.

A nyersszínű kelmékből készült öltözékekhez, fehér ruhákhoz s különösen nyári toilettekhez a fekete ékszerek igen kedveltek. Fekete fülbevalók melltűvel, több sor gyöngyből fűzött nyakék kereszttel vagy medalionnal egészítik ki az öltözékeket.

A lábbelikben eddig, még a mult évben is a legcifrább, színes tűzéssel, minél több csokorral ellátott volt a legkedveltebb, most ellenkezőleg, a legegyszerűbben készülnek, semmi dísz, semmi csokor, csupán fekete tűzéssel, még fényes bőrrel is ritkán látják el, így csak kívánságra készíti a cipész. Leánykáknak, fiatal hölgyeknek a legdivatosabb a oldalt gomboló bakancs.

A nyári kesztyűk között a kézelővel ellátott, szövött selyemkesztyűk a kedveltek, fekete, szürke és fehér színben

14th issue, 20. July:

In the fashion articles until now we had reported about the novelties of biggest objects in fashion, among these noted often, that among the fabrics the most favoured was in this season the ecrue coloured fabric, the most stunning and simpliest dresses were made of this, but now too with similar toned or white lace trimming and from applicated fabrics with apron shaped tunique. To decorate washable dresses we saw at the milliners excellent good, strong, so called "triming" small roundy embroidery, open-work holed lace, in white, ecrue and drab colours, and due to their durability especially recommended to our dear subscribers. Washable dresses trimmed with washable bands.

The dresses constantly kept the shape, the skirts aren't very full, the decoration mostly directed backwards, upside the skirt tucked in four-five times one under the other pleated deep tucks, folded to create a wide blister tuck, from the wrong side the tuck to osculate downwards all the way supported by bands or attached to each other; to these pleats run the two edges of the apron shaped tunique, decorated with a big ribbon bow or small bows running down on the pleats. As for the skirt ot keep the shape beside the heavy decorations, from white or grey horse hair-cloth, bulged or flounced, so called tournure worn underneath. The horse hair skirts are very practical too for the recent toilettes too, specially at the two sides with hand-wide flounces trimmed all the way up, beside this tournure is unnecessary.

For the ecrue coloured fabric dresses, white dresses and especially for the summer toilettes the black jewels are very favoured. Black ear pendants with brooch, several rows of pearl necklet with cross or medalion accessory the ensembles.

About the shoes 'till now, even last year too the most ornamented, colourfully stitched, with several added bows were the prefered ones, now quite the opposite, these made in the simpliest way, no decorations, no bows, only with black stitchings, even shiny leather rarely added, the shoemaker only makes it after favour. For girls, young misses the most stylish is at the side buttoned boot.

From the summer gloves the cuff supplemented, woven silk gloves are the most favoured in black, grey and white colours.

Tunika hólyagránccal/Tunique with blister tuck                              Uszályránc belülről pertlikkel megerősítve

                                                                                                Pleated train inside view supported by bands

Rövid és hosszú tournurek/Short and long tournure cages

Legyezőtartó, jet nyakék és sál- vagy nyakkendőtű/Fan holder, jet necklet and shawl or cravat pin

Bársony szalag nyakékek/Velvet ribbon necklets

Hajtű, melltű és fülbevaló porcelán virágokkal/Hair pin, brooch and ear pendant of china flowers

 

19. szám, Október 5.:

Az ősz első napjaiban jelenik meg jelen számunk s ezen számmal beváltjuk tett ígéretünket, mert az őszi idényre felmerült újdonságok halmazát díszítésükkel együtt, az őszi és téli öltözékek újdonságait pedig egész képtárlatban mutatjuk be nagyságtoknak. A ruhák ékítéséről mult havi számunkban is tettünk említést, kiemeltük különösen a gouwrerozott* szalaggal vegyített rojtott, az újnemű prémet mellyel az őszi és téli ruhákat, felöltőket díszítik. A ruhák nagyobbrész két, világos és sötétszínű kelméből állíttatnak össze, vagy sima és kockás kelméből készülnek. A ruhák alját, derekat és tunikát díszítik szegélyekkel, a szegélyekre varrják a rojtot és mégegy nemét a dízsítésnek, kisujjnyi széles gouwrerozott szalagból összeállítva két, három és négy sorból álló díszt, melyet a fodrok fölé és szélére szoktak varrni.

Az őszi felöltők félig testhezsimulók, előrészeik hosszabbak és bővek.

Az őszi kalapokra nézve az eddig látottak után állíthatjuk, hogy a nemezkalapok veszik át kiválólag az őszi és téli idény uralkodását szürke, barna és fekete színben kaphatók, díszítésük igen dús bársonnyal, selyemmel szegélyezve, tollal, virággal díszítve készülnek gömbölyű tetővel, felsimuló és szélesebb karimával ellátva, még a francia formájú kalapok is kicsinyek, gömbölyűek és széles szalaggal kötődnek állhoz. A régebbi formájú valódi francia kalapokat csakis idősebb hölgyek viselik s azoknak nagyobbrésze selyemtetővel készül.

*Gumival behúzott

19th issue, 5. October:

In the very first days of autumn this issue comes out and with this issue we do our promise, because the novelties pile ariving for the fall season along with their decorations, the novelties of the fall and winter dresses in full picture show presented to the ladies. About the decorations of the dresses we noted before in the previous issue, raised especially the fringe combined with gouwred* band, a new type of fur decorating fall and winter dresses, coats. The dresses tailored mostly in two, light and dark toned fabrics, or made from plain and tartan fabrics. The skirt, bodice and tunique decorated with trims, on the trim the fringe sewn and another type of decoration, little finger wide of gouwred bands in two, three or four rows of decoration, this used to stitched above the flounces and the trim.

The autumn wraps demi-tight fitting, the front parts longer and looser.

Touching the autumn hats according to the yet seen we can state, that felt hats shall take over the reign in the fall and winter season available in grey, brown and black colours, the decoration is very opulent with velvet, silk trim, with feather, flower decorations with roundy top, with upwards sleeking and wide rims, even the french form hats are small too, roundy and tied with a wide ribbon under the chin. The vintage shaped genuine french hats only worn by elderly women and these are mostly made with silk tops.

*Elastic band

Őszi és téli séta-, háziruhák/Fall and winter walking, indoor dresses

 

21. szám, November 5.:

A divatos téli öltönyökre és felöltőkre nézve több igen szép öltözéket írtunk már le és mutattunk be. A most megrendelés után készültek és a raktárban készen láthatók a legdivatosabb kelmékből vannak összeállítva, legújabb formákban és ékítéssel. Láttunk Cheviott és Damast kelméből gazdagon díszített öltözeteket fodorral, rüssel és dudorral. A tunikákat mindenképpen le akarják szorítani a divatból, a túlhalmozott dudor és fodor ékítéssel, pedig egyhamar ez nem fog sikerülni, mertha a külföldi divatlapok hoznak is öltözeteket tunika nélkül, már a legközelebbi hír ismét egy újabb formájú tunika keletkezését kürtöli. Mi sem hisszük, hogy a tunikákat tökéletesen leszorítják, mert egy szépformájú tunika sokkal kecsesebb formát nyújt az öltözéknek, mint bármilyféle túlhalmozott ékítés.

Csakis a nehezebb téli kelmékből készült öltözeteket láttuk tunika nélkül, miután azok nagyobbrészt egyben szabott "Princess" felsővel láttatnak el egyszerűen selyem vagy atlasz ékítéssel. A szoknya aljára alul jön egy széles fodor, afelett pedig néhány sor selyemszegélyzet. Azzal díszítik a szűk ujjakat is.

A derekak között egyformán kedveltek a vért- és lebbenyderék, magas és szívalakú vagy szegletes kimetszéssel. A divatos rojtékítés szintén a nehezebb téli ruhákra alkalmaztatik.

A téli felöltők között néhány igen szép példányt láttunk, félig és egészen testhezsimulók fekete téli posztóból, selyembársonyból, selyembéléssel, vattázva és levarrva, mosómedveprémmel prémezve.

A szűcsárúval bélelt felső öltönyök megszerzése végett a mult évben mutattuk be az újabb felöltők formáit, azokhoz hasonlítanak az idei felöltők is, középhosszúságuak, testhezállók és félbővek, készülnek megrendelés után hosszú bundák is, melyek vidéken különösen utazásra használtatnak. A posztóbundák nagyobbrészt fekete mosómedve vagy barnás skonk prémmel és hörcsög béléssel készülnek.

21st issue, 5. November:

Touching the stylish winter toilettes and wraps we had described and presented several realy nice dresses allready. Recent ones made after order and presented in the stores are arranged from the most stylish fabrics in the brand new forms and decorations. We saw Cheviott and Damast fabric toilettes opulently decorated with flounces, rouches and bulges. Anyhow tuniques would be pushed aside from fashion with plastered bulge and flounce ornaments, bu it won't succeed soon, because if foreign journals present toilettes without tunique, yet the very next news again trumpet the formation of a new type of tunique. We don't think it neither, that tuniques shall be perfectly forced down, because a nicely shaped tunique gives to the toilette an even daintier look, like any other type of plastered decorations.

We saw only the heavier fabric winter dresses without tunique, since these mostly were made with the whole tailored "Princess" outer garment, simply decorated with silk or atlas. At the bottom of the skirt one wide flounce added, above some rows of silk trims. The tight sleeves decorated with the same.

Among the bodices equally favoured the cuirasse and peplum bodices, high and V-cut or square cut. The stylish fringe decoration too used on the heavier winter toilettes.

Among the winter coats we could see some very nice ones, half and wholly tight fitting from black winter cloth, silk-velvet, with silk lining, cotton filling and stitched, trimmed with raccoon fur.

About the attainment of the coats lined with furriers last year we presented the newest coat forms, the same are this year's coats too, half long, tight fitting and half loose, after order long fur coats made too, at the country especially used during travelling. The cloth coats mostly made with black raccoon or brownish skonk fur and lined with hamster fur.

Téli sétaöltözékek és kabátok hölgyeknek és gyerekeknek/Winter walking dresses and wraps for ladies and children

Fekete selyembársony felöltő mosómedve prémmel/Black silk-velvet coat with raccoon fur trim

Téli double kelméből készült prémes bekecs/Winter's double fabric, fur trimmed coat