Báli- és társasöltözetek 1886/Ball and evening attires 1886

2015.07.17 14:38

Mi a mostani farsang divatja? Ezen kérdésre csak azon választ adhatjuk, hogy: jelenleg minden divatozik, ami jól áll! Minden színből, szövetből és ékítményből teremthetni olyan öltözetet, mely elragadó a maga nemében, feltéve természetesen, hogy megvan hozzá a szükséges ízlés és tapintat. Könnyű és nehéz szövetek, pompás selyem- és könnyű gazekelmék, gyöngyök, virágok, csipke ékszer gyanánt dívnak, csak szépen és stílszerűen legyenek összeállítva.

A nehéz szövetek között főszerepet visznek a francia moiré, a faille, a bársony, valamint a finomabban vagy erősebben bordázott selyem bengalinok. A csíkozott és broché szövetek csupán az előbbiekhez vegyülékül használtatnak és többnyire hasonszínűek. A bársony és plüss az idén a legelőkelőbb szövetek; különösen elegánsak az e szövetekből külön készült és a ruhára kapcsolt uszályok, melyek többnyire szögletesek, felül dúzt képeznek, különben pedig simán borulnak alá. Megjegyzendő, hogy ezen uszályok eltérő színű merveilleux-vel vagy atlasszal béleltetnek, sőt olykor könnyen gyapoztatnak is, hogy szépen essenek. A díszt toll szegélyzetek, keskeny szőrmecsíkok, jet- és gyöngyhímzések képezik, azonban gyakran minden díszt nélkülöznek és csak a szövet szépsége által hatnak. Még az annyira felkapott csipkeruhákra is alkalmazható bársonyuszály. E csipkeruhák díszesebbek és szebbek, mint valaha s újabban főképp gyöngyökkel ékíttetnek. Színes selyem fölé elrendezett világos csipkeruhák, vagypedig színes selyemcsipkék (afféle blond vagy chantilly csipkék) elegáns társas- és báliöltözeteket eredményeznek. Színes plüss- vagy atlaszderekak csipkealjhoz különösen szépek.

A fiatal hölgyeknek szánt új lenge szövetek között az apró virágokkal, gyöngy grelókkal vagy viaszgyöngyökkel átszőtt illusiótüll tündéries hatású. Ezen szövetet soha sem szabad sűrűn alkalmazni, mert ez esetben elvész legszebb tulajdonsága - a lengeség, inkább díszül kell azt tekinteni, melynek alapja a selyem alsóruha.

A fent említett szövetek kissé drágák lévén, szerencsére könnyen helyettesíthetők más, csaknem épp oly szép hatású kelmékkel. Ilyenek a sima vagy hímezett tüll, a tarlatán, a voile, a gaze, stb.

A báliruhák virágdísze áll koszorúcskákból, félkoszorúkból, touffokból, váll- és mellcsokrokból, füzérekből, uszálycsokrokból, stb.-ből, itt-ott szalagcsokrok is alkalmaztatnak szép hatással, de másféle ékítmény könnyű ruhákhoz nem dívik.

Mi a kesztyűt illeti, az még igen hosszan, a kart csaknem befedve viseltetik. A "mousquetaire" forma még mindig kizárólagosan uralkodik. A glacé és plüss, bőrkesztyű mellett azonban a sima vagy hímzett selyemkesztyű örvend különös előszeretetnek és feltűnően elegáns.

Színes báli- vagy társasöltözetekhez hasonszínű atlasz cipőt és harisnyát, fehér öltözetekhez fehér atlasz cipőt, sötét vagy fekete társasöltözetekhez fekete atlasz vagy aranybőr cipőt viselnek sima vagy hímzett fekete selyemharisnyával. Igen szép a fekete vagy fehér csipkebetétekkel bíró harisnya is.

A legyezők állnak tollakból, gazeből, pergamensből és crépe de chinéből, többé-kevésbé művészi festéssel. Gyönyörűek a csipkelegyezők is gyöngyház-, elefántcsont- vagy teknőcpálcákkal, valamint a fekete és fehér gazera festettek. Fiatal leányok bálba gyakran pálmalevélből álló legyezőt viselnek, mely egy oldalon friss vagy csinált virágcsokorral bír és selyemszalagon aggatik a karra.

Magyar Bazár; 2. szám, 1886. Január 16.

 

What is recent carnival's fashion? We can give to this question only that answer: recently everythig is stylish, what is becoming! From every color, fabric and embellishment such attire can be produced, which is fascinating in one's way, naturally providing that we've got the essential taste and delicacy. Light and heavy fabrics, sumptuous silk and light gauze fabrics, beads, flowers, lace as jewelry are equally fashionable, only assemble together neatly and in style.

Amongst the heavy fabrics the French moire, faille, velvet, also the gently or densely corded silk bengalines play the main role. Stripe and broché fabrics are only used as combination to the priors and mostly same toned. Velvet and plush are the most illustrious fabrics this year; especially elegant are the detachable trains made from these fabrics, which are mostly square, at the top form a bustle, otherwise fall down simply. Should be noted, that these trains are lined with different colored merveilleux or atlas, furthermore sometimes easily wadded, to fall neatly. Trimming of feather edgings, narrow fur tapes, jet and bead embroideries, but often ignore every sort of trimming and only effective by the fabric's beauty. Even to the very much en vogue lace dresses velvet trains are fitting. These lace dresses are more adorned and neater, than ever and recently mainly embellished with beads. Light toned lace dresses arranged over a colorful silk or else colored silk laces (a sort of blonde or chantilly laces) produce elegant evening and ball attires. Colorful plush or atlas bodices to lace skirt are especially neat.

Amongst the new frothy fabrics meant for young misses the tiny floral, pearl grelos or wax pearl darned illusion-tulle has an ethereal effect. This fabric never must be used densely, because in this case looses it's most beautiful feature - the frothyness, rather take it as decoration, which's foundation is the silk underdress.

As the noted fabrics are slightly expensive, luckily can be replaced easily with other almost as beautiful materials. Such as plain or embroidered tulle, tarlatan, voile, gauze, etc.

Ball attires' flower decoration is from wreaths, demi-wreaths, touffes, shoulder and bosom bouquets, garlands, train bouquets, etc., here and there ribbon bows are used too with neat effect, but other sort of embellishment is unsuitable to light dresses.

In regard of the gloves, still worn very long almost covering the arm. The "mousquetaire" shape still reigns exclusively. But beside of glacé and plush, leather gloves the plain or embroidered silk gloves are rejoiced with special fondness and are strikingly elegant.

To colored ball or evening attires same toned atlas shoes and stockings, to white attires white atlas shoes, to dark or black evening attires black atlas or golden leather shoes are worn with plain or embroidered black silk stockings. The black or white lace inserted stockings are very neat too.

The fans are from feathers, gauze, pergamens and crépe de chine, more or less with artful paintings. Lace fans are beautiful too on nacre, ivory or tortoiseshell sticks, also paintings on black and white gauze. Young misses at balls often wear a fan made from palm leaf, which has aside a fresh or mock flower bouquet and attached to the arm on a silk ribbon.

Magyar Bazár; 2nd issue, 16. January 1886.

Báli- és társasöltözetek/Ball and social attires