A tournure második virágzása 1882-'87/The second flourish of bustle 1882-'87

2015.01.16 09:50

1882-ben visszatért a tournure, persze először szerény méretekben, majd 1884 és 1887 között érte el a legnagyobb méretet. Formája teljesen elütött az előző évtized felpuffasztott, könnyedén domboruló, kecsesen kanyaruló nőies vonalától. Most minden szögletes lett, a vállvonal, a feszes, szűk ujjak, a merev derékvonal, a kackiásan elálló dúz ami nyíl egyenesen hullott a padló felé, de nem a padlóra rá! Ugyanis a szoknya rövid lett, az utcai és estélyi viseletből is nagyobbrészt kiszorult az uszály, s míg az előző időszakokban a rövid szoknya még a földet seperte enyhe uszállyal, mostmár kilátszott a kecses kis női láb a szoknya alól. 

In 1882 bustle had returned, but certainly at first in smaller size, then reaching the largest amount between 1884 and 1887. The shape absolutely varied from the previous decade's blown up, gently bulging, daintily curving ladylike figure. Now everything's cornered, the shoulders, the stiff, tight sleeves, the rigid waistline, the rakishly outstanding bustle falling down towards the ground straight, but not onto the ground! Because the skirts had become short, from the street wear and mostly from the evening wear too trains had been crowded out, and during the previous era the short skirt swept the ground with light train, now the dainty little lady feets colud appeare from underneath the skirt.

Szerény méretű dúzok, letisztult formák, társasági és sétaruhák 1882-ből és 1883-ból

Modest size bustles, clear forms, society and walking dresses from 1882 and 1883

 

Nappali visletnek az egyszerű, úgynevezett "angol" stílust követték, ami azt jelentette, hogy a ruha minden dísz és fodor nélkül maradt, csupán anyagában és szabásában kellett tökéletesnek lennie. A derék férfi kabáthoz hasonló mellénnyel, egyszerű állógallérral és dísztelen kézelővel. A mellények és egyéb betétrészek nagyon kedveltek voltak szintén az egyszerű szabású, egyenes vonalú, szoros derekakhoz. A szoknya kedvelt módon készülhetett széles öbölráncokkal vagy horizontális beszegésekkel, tunikát nem mindig hordtak s ha igen gyakran asszimetrikussan felcsípve, az asszimetria a derékon is ismétlődhetett oldalsó gombolással. A korábban kedvelt princess ruhák jóformán eltűntek, csupán az elől szétnyíló tunikájú felsőruha maradt meg. S hogy az öltözetek mégse legyenek teljesen dísztelen, egyhangúak a legpáratlanabb anyag kombinációkkal variáltak, egyszerű posztó ruhákhoz drága selymet vagy bársonyt használtak betétnek, gallérnak, kézelőnek és szegélyeknek, nyáron a könnyű csipkeruhákhoz nehéz bársony szalagokat használtak díszítésül, télen pedig plüsst vettek. Egyszerű dísz volt még a gombok használata, sok kicsi a kapcsolatokhoz és hatalmas méretűek dísznek a derékon, tunikán, sőt szoknyán is. A férfiviselethez hasonló, egyszerű öltözetek magukkal vonták azt a korábban hallatlan dolgot is, hogy a díszes szalonhölgyek, kik leginkább odafigyeltek a kifogástalan megjelenésre, a ruha derekát már férfi szabónál készítették, s csupán a szoknyát és alsóruhákat a női varrónál. 

For daytime wear the simple, so called "English" style was followed, this meant that the dress neglected every trim and flounce, only had to be perfect in fabric and tailoring. The bodice is manly coat-like with vest, simple standing collar and untrimmed cuffs. The vests and other plastrons were very favoured for the simply tailored, straigth, tight bodices. The skirt could have been made with the prefered pleats or horizontal tucks, tuniques weren't always worn and if yes often picked up asymmetrically, asymmetry could be repeated on the bodice too with side closure. The once loved princess gowns almost disappeared, only the front opened tunique outer garment remained. And for the dresses to not look wholly unembellished, dull the most impair material combinations were sorted, for simple cloth dresses expensive silk or velvet was used as plastron, collar, cuffs and facings, during summer for the light lace toilettes heavy velvet ribbons were stitched up as decoration, and at winter plush was sorted. Simple trimming were buttons too, several smaller ones for closure and enormous sized to ornate the bodice, tunique, even the skirt too. The manly, simple wear had brought that earlier amazing thing too, that fancy salon ladies, who were principally careful for the correct look had the bodice made by man's tailor, and only the skirt and lingeries at the streamstress.

Egyszerű sétaöltözetek 1884-ből és 1885-ből/Simple walking dresses from 1884 and 1885

 

Ettől viszont teljesen eltért a díszes estélyi, báli viselet. Ezek az alkalmi öltözetek továbbra is sok dísszel, drága csipkékkel, nehéz anyagokból, uszállyal vagy anélkül készültek, ha uszály nélkül akkor a szoknya már földig ért. Ugyan a szigorú szabásvonalak ezen ruhákon is érezhetőek voltak, de jóval játékosabban, nőiesebben voltak készítve. Ebben az időszakban vált roppant kedveltté a feluszály, amit a rövid szoknyához lehetett toldani s így egyből két alkalomra is lehetett egy azon szoknyát felhasználni. S hogy a dúz még szögletesebben álljon 1885-ben az orgonasíp ráncok csatlakoztak hozzá, melyek a szabályos behajtások által olyan egyenesen vágott el a derékvonaltól, hogy ahhoz derékszögmérőt lehetett volna igazítani! Ugyanakkor kis farpárnával és a szoknya bélésébe rejtett abroncsokkal is segítették a szoknyák szép állását, ezzel némileg nélkülözhetővé téve a külön felvett tournuret. A balayeuse is fenntartotta magát, kiváltva az alsószoknyák több rétegét. A díszes alkalmakra használt uszályok alját is kecses kis csipke fodrokkal látták el, hogy ne kelljen uszályos alsószoknyára váltani. Egészen 1887-ig a dúz egyre nőtt és nőtt, a szoknya már-már kezdett oldal és előrész irányba is terjeszkedni s ez azt a feltételezést váltotta ki, hogy a korábbi valódi krinolinos szoknyák hamarosan visszatérnek...

But from this wholly varied the ornate evening, ball toilettes. These festive toilettes continued to be made with lots of decorations, expensive laces, heavy fabrics, with or without train, if without train then the skirt reached the ground. Though the strict tailoring was visible on these dresses too, but way more playfull, feminine. In this period had become very prefered the detachable train, could be attached to the short skirt and so immediately for two different occasions one skirt could be used. To make the bustle stand more square in 1885 the organ-pipe pleats were joined, this with the even counter-tucks so straightly cut from the waistline, a cramp could be geared to it! In the same time with small bustle pad and hoops hidden inside of the lining of the skirt, the nice fitting was eased, somewhat with this dispensing with the seperately worn bustle. Balayeuse could keep up too, triggering layers of petticoats. The occasionly worn trains hem too was setted with ruffled laces, so they didn't have to change trained petticoat neither. Up till 1887 bustle was growing and growing, the skirt began to expand towards the sides and front too and this had brought that guess, that the earlier hoop skirts shall return soon...

Sétaruhák, reggeli pongyolaruha és látogatási öltözet 1886-ból és 1887-ből

Walking dresses, morning wrap and visiting toilette from 1886 and 1887

Báli és estélyi toilettek 1882-ből és 1884-ből/Ball and evening toilettes from 1882 and 1884

Orgonasíp ráncok és szoknya belső elrendezése farpárnával és abroncsokkal (Budapesti Bazárból és Magyar Bazárból, 1885)

Organ-pipe pleats and skirt's inside view with bustle pad and inserted hoops (from Budapesti Bazár and Magyar Bazár, 1885)